Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Kontroli Wewnętrznej
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Oleszczuk
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2012-06-14 10:41:49
ostatnia zmiana: 2017-01-25 15:46:40
 
 
 

Biuro Kontroli Wewnętrznej odpowiada za realizację kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Centrali i OT ARR oraz podmiotach, w których, w oparciu o odrębne przepisy lub umowy, Agencja uprawniona jest do kontroli, zarządza informacjami o nieprawidłowościach, koordynuje i nadzoruje kontrole przeprowadzane przez jednostki kontroli zewnętrznej, rozpatruje skargi i wnioski.

W ramach Biura Kontroli Wewnętrznej:

Dział Kontroli realizuje następujące zadania:

 • sporządza roczny plan kontroli;
 • opracowuje programy kontroli zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotowym i podmiotowym zadań kontrolnych, poprzedzony sporządzeniem analizy przedkontrolnej planowanych obszarów do kontroli;
 • przeprowadza kontrole planowe oraz doraźne zlecone i zatwierdzone przez Prezesa Agencji;
 • przeprowadza czynności sprawdzające wykonania zaleceń pokontrolnych;
 • sporządza dokumentację kontrolną i pokontrolną;
 • przedkłada Prezesowi Agencji wnioski wynikające z zagadnień objętych kontrolą wewnętrzną;
 • prowadzi rejestr kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w jednostkach kontrolowanych;
 • sporządza informacje półroczne z realizacji zadań kontrolnych.

Dział Zarządzania Nieprawidłowościami realizuje następujące zadania:

 • zarządza informacjami o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania środków EFRG, EFRROW, FEAD oraz OWNRES poprzez realizację zadań związanych z ich identyfikacją, prowadzeniem rejestrów i raportowaniem;
 • współpracuje z uprawnionymi jednostkami zewnętrznymi przy realizacji zadań wynikających z art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 (kontrole transakcji odnoszących się do systemu finansowania przez EFRG) oraz art. 48 ust. 3 ww. rozporządzenia (udostępnianie KE informacji o wykrytych nieprawidłowościach oraz przypadkach podejrzeń nadużyć finansowych);
 • koordynuje proces przeprowadzania analizy ustaleń kontroli ex-post w Agencji;
 • realizuje zadania z zakresu szacowania ryzyka nadużyć finansowych w zakresie WPR;
 • sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań Biura Kontroli Wewnętrznej.

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zewnętrznych realizuje działania dotyczące:

 • koordynacji procesu przeprowadzania w ARR kontroli przez jednostki kontroli zewnętrznej, w tym:
  • prowadzenia Rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w ARR,
  • współpracy z jednostkami kontroli zewnętrznej w zakresie udzielania wyjaśnień na zadane pytania kontrolerów dotyczące realizacji zadań przez komórki organizacyjne Centrali i OT ARR,
  • przekazywania kontrolerom dokumentacji komórek organizacyjnych Centrali ARR objętych kontrolą przez jednostki kontroli zewnętrznej,
  • umożliwienia sprawnego dokonywania czynności kontrolnych,
  • przekazywania do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych ARR zaleceń i wniosków jednostek kontroli zewnętrznej w celu ich realizacji,
  • przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jednostek kontroli zewnętrznej,
  • prowadzenia rejestru zaleceń i wniosków kontroli zewnętrznych;
 • sporządzania informacji półrocznych z realizacji procesu Kontrola zewnętrzna.

Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków realizuje działania dotyczące:

 • koordynacji procesu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do ARR, w tym:
  • dokonywania analizy kierowanych do ARR pism pod względem ich właściwej kwalifikacji merytorycznej (skarga/wniosek czy pismo),
  • prowadzenia Rejestru skarg i wniosków,
  • prowadzenia postępowania wyjaśniającego zasadności skarg i wniosków skierowanych do ARR,
  • rozpatrywania skarg i wniosków,
  • przygotowywania odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • sporządzania na wniosek MRiRW rocznej analizy skarg i wniosków załatwionych przez ARR;
 • sporządzania informacji półrocznych z realizacji procesu Skargi i Wnioski.


Dyrektor: Tomasz WOJTYŚ, tel. 22 376-75-83
p.o. Z-ca Dyrektora: Tomasz OLESZCZUK, tel. 22 376-76-52


 • Kierownik Działu Zarządzania Nieprawidłowościami – Wojciech SURÓWKA, tel. 22 376-73-42
 • Dział Kontroli
 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 10082
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53