Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Administracyjne
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Anna Szubińska
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2006-10-06 15:46:18
ostatnia zmiana: 2016-04-15 09:41:16
 
 
 

W ramach Biura Administracyjnego:


Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje następujące zadania:

 • uczestniczy w procesie planowania zakupów towarów i usług poprzez przedkładanie Dyrektorowi BA wyników analiz zapotrzebowania na usługi i składniki majątkowe niezbędne dla realizacji zadań postawionych przed ARR,
 • uczestniczy w procesie gospodarowania składnikami majątkowymi w ARR, poprzez:
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych Agencji oraz ewidencji pozostałych składników majątkowych Centrali ARR,
  • prowadzenie składów podręcznych składników majątkowych Centrali ARR,
  • prowadzenie kartotek osobistego wyposażenia pracowników Centrali,
 • realizuje zadania z zakresu najmu i administrowania pomieszczeniami biurowymi w Centrali i OT ARR,
 • administruje systemem monitoringu w Centrali ARR,
 • zabezpiecza bieżącą konserwację i naprawę wyposażenia biurowego,
 • uczestniczy w procesie administrowania usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej ARR,
 • zapewnia:
  • administracyjno-techniczną obsługę posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Centralę,
  • bieżącą obsługę techniczną (przeprowadzki, drobne naprawy itp.) i administracyjną najmowanych pomieszczeń Centrali;


Dział Logistyki realizuje następujące zadania:

 • planuje budżet Biura w zakresie zakupu towarów oraz usług związanych z działalnością Biura,
 • uczestniczy w opracowaniu planu finansowego Agencji,
 • nadzoruje wykonanie części budżetu Agencji dotyczącego Biura,
 • zgłasza zapotrzebowanie na środki pieniężne na realizację zadań w ramach planu finansowego Biura do Biura Finansowo-Księgowego,
 • monitoruje wydatkowanie środków finansowych będących w dyspozycji Biura ujętych w planie finansowym oraz przygotowuje propozycje jego zmian i aktualizacji,
 • sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentację do postępowań przetargowych dotyczących zadań Biura, uczestniczy w pracach komisji oraz zawiera umowy z wyłonionymi Wykonawcami,
 • przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zakupów, wyposażenia, materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz usług, i realizuje te zakupy, niezbędne do wykonywania zadań przez pracowników Agencji,
 • przygotowuje projekty umów dotyczących zakupu sprzętu i usług administracyjnych we współpracy z pozostałymi działami Biura oraz nadzoruje ich realizację w zakresie formalno-rozliczeniowym,
 • realizuje we współpracy z pozostałymi działami Biura, zakupy administracyjne, sprzętu, wyposażenia i usług na potrzeby Agencji,
 • uczestniczy w negocjacjach handlowych,
 • realizuje zadania związane z ubezpieczeniem mienia, floty pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • obsługa logistyczna szkoleń, narad dla pracowników ARR odbywających się poza siedzibą ARR,
 • zawiera umowy w ramach działalności Biura z dostawcami usług, materiałów i skutkujących wydatkami majątkowymi oraz prowadzi dokumentację realizowanych zakupów,
 • realizuje czynności związane z rezerwacją biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwacją noclegów oraz pośrednictwa wizowego dla pracowników ARR w służbowych podróżach zagranicznych,
 • realizuje zadania związane z ubezpieczeniem kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu dla pracowników ARR podczas zagranicznych podróży służbowych,
 • rejestruje polecenia zagranicznej podróży służbowej pracowników ARR oraz polecenia krajowej podróży służbowej pracowników Centrali ARR;


Dział Transportu realizuje następujące zadania:

 • zapewnia obsługę transportową oraz koordynuje korzystanie z samochodów służbowych Agencji,
 • prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów eksploatacji samochodów służbowych,
 • odpowiada za utrzymanie taboru samochodowego w należytym stanie,
  w szczególności:

  • prowadzi dokumentację związaną z:

   • rejestracją pojazdów samochodowych,
   • kosztami ubezpieczenia pojazdów,
   • likwidacją szkód komunikacyjnych,
  • odpowiada za wykonywanie badań technicznych oraz przeglądów okresowych samochodów służbowych,
 • prowadzi ewidencję pojazdów w Centrali i w Oddziałach Terenowych,
 • nadzoruje tabor samochodowy posiadany przez Agencję,
 • prowadzi analizy roczne, kwartalne i doraźne kosztów eksploatacji samochodów osobowych użytkowanych przez Centralę oraz Oddziały Terenowe,
 • sporządza i przekazuje do Biura Finansowo-Księgowego półroczne dyspozycje płatności w związku z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających,
 • prowadzi sprawy związane z zakupem samochodów na potrzeby Agencji oraz zbywaniem samochodów wycofanych z eksploatacji,
 • prowadzi rejestr przyznanych ryczałtów na korzystanie z samochodów stanowiących własność pracowników,
 • realizuje zadania związane z uzyskaniem i rozdysponowaniem przepustek umożliwiających pracownikom Agencji wjazd i parkowanie samochodów
  w szczególności na terenie siedziby Centrali, Sejmu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

 • sporządza i przekazuje do Biura Finansowo-Księgowego propozycje wydatków na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem taborem samochodowym, w celu ujęcia ich w projekcie rocznego planu finansowego Agencji;


Kancelaria Ogólna realizuje następujące zadania:

 • wykonuje czynności związane z przyjmowaniem wszelkiej korespondencji wpływającej do Agencji w zakresie:

  • otwierania wszystkich przesyłek przychodzących do Agencji, za wyjątkiem:

   • przesyłek z adnotacją „do rąk własnych” oraz wartościowych,
   • przesyłek zawierających informacje niejawne,
   • ofert przetargowych,
   • przesyłek wymienionych przez dyrektorów poszczególnych komórek organizacyjnych w pisemnym wniosku skierowanym do Dyrektora Biura,
   • przesyłek z adnotacją „nie otwierać”,
  • komputerowej rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Agencji,
  • przesyłania do właściwej instytucji lub nadawcy przesyłek mylnie adresowanych lub przesyłek adresowanych do Agencji a dotyczących kompetencji innej instytucji, po uprzednim zarejestrowaniu, powiadamiając przy tym nadawcę,
  • umieszczania na każdym odbieranym piśmie pieczątki wpływu określającą datę otrzymania i kolejny nr ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego, w określonych przypadkach godzinę wpływu (np. oferty przetargowe i faksy) oraz liczbę załączników do pisma,
  • segregowania wpływającej korespondencji i przekazania jej do poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • segregowania, ewidencjonowania oraz wysyłania korespondencji,
 • realizuje proces rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR poprzez:

  • prowadzenie Centralnego Rejestru Przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach,
  • nadawanie Numeru Rejestracyjnego przedsiębiorcom spełniającym wymogi niezbędne do zarejestrowania,
  • wydawanie zarejestrowanym przedsiębiorcom Świadectw Rejestracji i Nalepek Identyfikacyjnych,
  • aktualizację danych w CRP uczestniczących w mechanizmach – w przypadku zmiany danych,
  • wprowadzanie do systemu CAPS wniosków do poszczególnych mechanizmów,
 • bierze udział w pracach nad modyfikacją i rozbudową oraz testuje nowe rozwiązania w zakresie modułu CAPS-RCP obsługującego Centralny Rejestr Przedsiębiorców oraz rejestrację wniosków merytorycznych,
 • zapewnia przyjmowanie i przechowywanie ofert przetargowych, dokonuje ich ewidencji oraz po upływie terminu składania ofert wydaje komplet złożonych ofert wyznaczonemu pracownikowi jednostki organizacyjnej, po uprzednim podpisaniu protokołu,
 • przyjmuje i nadaje faksy, rejestruje je oraz niezwłocznie doręcza właściwej komórce organizacyjnej,
 • współpracuje z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się świadczeniem usług pocztowych w zakresie wysyłki i odbioru korespondencji,
 • realizuje zadania związane z wymianą korespondencji pomiędzy Agencją a „Punktem Wymiany Międzyresortowej”,
 • sporządza dzienne wydruki korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz miesięczne wydruki korespondencji przychodzącej do Agencji, które przedkłada Kierownikowi Kancelarii Ogólnej w celu przeprowadzenia analizy jej realizacji,
 • zapewnia organizacyjną i techniczną działalność powielarni,
 • zapewnia funkcjonowanie Archiwum Zakładowego.


Dyrektor: Janusz MARCINISZYN, tel. (22) 376-76-86
Z-ca Dyrektora: Jerzy MIELEWSKI, tel. (22) 376-79-91
Z-ca Dyrektora: Jarosław KĘPCZYŃSKI, tel. (22) 376-76-30


 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Agnieszka PAJĄK, tel. (22) 376-79-70
 • Kierownik Działu Logistyki – Marcin STAWIŃSKI, tel. (22) 376-76-01
 • Kierownik Działu Transportu – Tomasz STRĄK, tel. (22) 376-72-41
 • Kierownik Kancelarii Ogólnej – Paweł SYCHA, tel. (22) 376-77-23

  • Kancelaria Ogólna – tel. (22) 376-73-88; fax (22) 628-93-53

 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 16008
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53