Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2007-03-23 09:13:03
ostatnia zmiana: 2017-06-22 09:15:23
 
 
 

W ramach Biura Wymiany Towarowej z Zagranicą:

Dział Informacji Handlowej:

 • koordynuje działania związane z budową Serwisu Informacji Handlowej oraz uczestniczy w jego tworzeniu poprzez gromadzenie, analizę i przetwarzanie danych w zakresie wymiany towarowej produktami rolno-spożywczymi,
 • współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, innymi komórkami organizacyjnymi ARR oraz przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania materiałów na potrzeby Serwisu Informacji Handlowej,
 • uczestniczy w targach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych o charakterze krajowym oraz monitoruje i pozyskuje dane nt. wydarzeń międzynarodowych o podobnym charakterze za granicą.

Dział Obsługi Eksportu:

 • wydaje i rozlicza pozwolenia na wywóz i wywóz z refundacją na rynkach: produktów cukrowych, zbóż, ryżu, mleka oraz skrobi, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, drobiu i jaj, albumin oraz świadectwa refundacji, „rezerwę małego eksportera” dla produktów przetworzonych non-aneks I,
 • wydaje decyzje administracyjne na ww. rynkach dotyczące przyznania praw do refundacji oraz niestandardowe decyzje dotyczących np. odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków, nakładania kar, wypłaty do mniejszych ilości, dopłaty refundacji, wystawiania not księgowych,
 • wydaje zaświadczenia P2 na wywóz makaronu do Stanów Zjednoczonych oraz pozwolenia na przywóz w ramach procedury uszlachetnienia czynnego (świadectwa IP),
 • udziela autoryzacji producentom produktów przetworzonych non-aneks I, nadaje uprawnienia producentom pasz do rejestrowania receptur, rejestruje receptury i prowadzi rejestr receptur oraz wnioskuje do Służb Celnych o przeprowadzenie kontroli weryfikacyjnych receptur i analizuje ich wyniki.

Dział Obsługi Importu:

 • wydaje i rozlicza pozwolenia na:
  • przywóz z preferencją i bez preferencji,
  • przywóz w ramach kontyngentów,

na rynkach cukru, zbóż, ryżu, owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, olejów i tłuszczów, lnu i konopi, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, mleka, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, drobiu i jaj oraz albumin,

 • kontroluje realizację pozwoleń na rynku konopi.

Dział Regulacji Handlowych:

 • koordynuje i monitoruje stosowanie horyzontalnych zasad dotyczących administrowania mechanizmami handlu zagranicznego przez poszczególne działy Biura,
 • przygotowuje raporty monitorujące, różnego rodzaju zestawienia dotyczące działalności Biura, informacje dotyczące budżetu zadaniowego, przeprowadza analizę ryzyka oraz współuczestniczy w przygotowaniu sprawozdań rocznych i zbiorczych zestawień dotyczących zapotrzebowania na środki budżetowe pochodzące z funduszu EFRG przeznaczone na wypłatę refundacji wywozowych,
 • administruje systemem AMIS-QUOTA dotyczącym zarządzania kontyngentami na poszczególnych rynkach produktów rolno-spożywczych oraz systemem ISAMM a także prowadzi bibliotekę i interpretację wzorów dokumentów stanowiących dowody dokonania przywozowych formalności celnych,
 • administruje w zakresie działalności Biura Elektronicznym Systemem Nieprawidłowości (ERNI),
 • realizuje działania związane z obsługą, monitorowaniem i testowaniem podsystemu TRA w zakresie zarządzania systemami informatycznymi wspomagającymi administrowanie mechanizmami handlu zagranicznego WPR,
 • administruje, koordynuje i nadzoruje działania wynikające z mechanizmu tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń,
 • wprowadza i rejestruje wnioski na przywóz i wywóz produktów rolno-spożywczych, wnioski o refundacje wywozowe oraz dokumenty potwierdzające wywóz produktów z obszaru UE.


Dyrektor: Michał MAGUZA, tel. (22) 376-79-83
Z-ca Dyrektora: Paweł WYSZYŃSKI, tel. (22) 376-78-56


 • p.o. Kierownik Działu Informacji Handlowej – Marcin STĘPKA, tel. (22) 376-76-21
 • Kierownik Działu Obsługi Eksportu – Adam STANKIEWICZ, tel. (22) 376-75-66
 • Kierownik Działu Obsługi Importu – Danuta WOLSKA, tel. (22) 376-71-16
 • Kierownik Działu Regulacji Handlowych - Anna KALINOWSKA, tel. (22) 376-70-78

 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 11096
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53