Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Cukru i Biopaliw
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2007-05-21 15:31:38
ostatnia zmiana: 2017-01-05 13:52:38
 
 
 

BIURO CUKRU I BIOPALIW

Realizuje mechanizmy na rynku cukru i biopaliw, tj.:

 1. „Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru”,
 2. „Przetwarzanie cukru przemysłowego”,
 3. „Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego”,
 4. „Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE”,
 5. „Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych”,
 6. „Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego”,
 7. „Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej”,
 8. „Monitorowanie produkcji biopłynów”.

Zadania Działu Monitorowania Produkcji:

Dział Monitorowania Produkcji realizuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, tj. „Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru”, „Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE”

W ramach mechanizmu „Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru”, Dział Monitorowania Produkcji realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i aktualizuje księgę procedur i zasady uczestnictwa,
 • przygotowuje decyzje w sprawie zatwierdzenia i cofnięcia zatwierdzenia dla producentów cukru i producentów izoglukozy oraz monitoruje wypełnianie zobowiązań złożonych we wniosku o zatwierdzenie,
 • monitoruje wielkość produkcji kwotowej i pozakwotowej, sprzedaż, zakupy, stany magazynowe cukru i izoglukozy, w tym: analizuje sprawozdania i inne dokumenty składane przez producentów oraz zleca kontrole i analizuje wyniki z kontroli,
 • wylicza i nakłada na producentów cukru i izoglukozy: opłaty produkcyjne, opłaty za nadwyżki, obniżone opłaty za nadwyżki, opłaty sankcyjne,
 • monitoruje wykorzystanie pozakwotowej produkcji cukru i izoglukozy w ramach:
  - przetwarzania na produkty końcowe,
  - przeniesienia na następny rok gospodarczy,
  - dostarczania w ramach szczególnego systemu dostaw do regionów peryferyjnych UE,
  - wywozu poza UE,
  - wprowadzania na rynek wewnętrzny UE,
  określa nadwyżki cukru i izoglukozy,
 • przygotowuje informacje dla KE,
 • prowadzi działania w ramach systemu raportowania do KE średnich miesięcznych cen sprzedaży cukru kwotowego i pozakwotowego.

W ramach mechanizmu „Rafinacja cukru przywiezionego spoza UE”, Dział Monitorowania Produkcji realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i aktualizuje księgę procedur i zasady uczestnictwa,
 • monitoruje przywóz cukru spoza UE przeznaczonego do rafinacji,
 • monitoruje dokonanie rafinacji cukru przywiezionego spoza UE do rafinacji, w tym: analizuje sprawozdania i inne dokumenty składane przez przedsiębiorców oraz zleca kontrole i analizuje wyniki z kontroli,
 • wylicza i nakłada na przedsiębiorców opłaty za nieudokumentowanie rafinacji cukru przywiezionego spoza UE,
 • przygotowuje informacje dla KE.


Dział Dywersyfikacji Produkcji

Dział Dywersyfikacji Produkcji realizuje następujące mechanizmy:

- Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego,

- Przetwarzanie cukru przemysłowego.

Realizując mechanizm Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego, Dział monitoruje przestrzeganie przez beneficjentów zobowiązań zawartych w umowie w ramach następujących działań Krajowego Programu Restrukturyzacji:

 1. „Modernizacja gospodarstw rolnych” - Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania,
 2. „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” - Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne.

W ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, Dział m.in. sporządza aneksy do umów po wypłacie pomocy, zleca wykonanie kontroli fizycznych (zachowania celu) i analizuje wyniki kontroli, nalicza kwoty pomocy do zwrotu i kary umowne w przypadku nieprzestrzegania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z umowy oraz wymienia informacje z ARiMR w celu wyeliminowania podwójnego finansowania tej samej inwestycji.

Ponadto w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, Dział nadzoruje i współpracuje z OT ARR w zakresie prawidłowej realizacji mechanizmu, w tym monitorowania przestrzegania przez beneficjentów pomocy zobowiązań wynikających z umowy w okresie zachowania celu, tj. przez 5 lat od daty wypłaty pomocy przez ARR.

Dział Biopaliw

Dział Biopaliw realizuje mechanizm „Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych”

W ramach mechanizmu „Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych”, realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i aktualizuje księgę procedur oraz warunki uczestnictwa w mechanizmie,
 • administruje rejestrami: wytwórców, podmiotów sprowadzających, administratorów systemów certyfikacji, jednostek certyfikujących, rolników, tj.:
  • weryfikuje wnioski o wpis do rejestru,
  • dokonuje wpisu lub aktualizuje wpis w rejestrze,
  • przygotowuje zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze,
  • przygotowuje decyzje o odmowie wpisu do rejestru,
  • przygotowuje decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru oraz decyzje o zakazie wykonywania działalności regulowanej,
  • przygotowuje decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej,
 • przyjmuje i weryfikuje:
  • informacje o biokomponentach, które zostały wytworzone przez wytwórcę, a następnie rozporządzone poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej,
  • sprawozdania kwartalne wytwórców, podmiotów sprowadzających oraz producentów,
  • sprawozdania roczne rolników, administratorów systemów certyfikacji oraz jednostek certyfikujących,
  • sprawozdania kwartalne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • przyjmuje od wytwórców i podmiotów sprowadzających pisemne informacje o otrzymaniu certyfikatu,
 • sporządza:
  • polecenia kontroli i analizuje jej wyniki,
  • zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku biokomponentów oraz przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych oraz środowiska,
  • zbiorczy raport roczny w oparciu o dane zawarte w rejestrze rolników i sprawozdaniach rocznych oraz przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych oraz środowiska,
  • zbiorcze zestawienia danych statystycznych dotyczących rynku biokomponentów / biopaliw ciekłych wytwarzanych przez rolnika na własny użytek oraz przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii oraz do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego.
 • dokonuje w CEIDG zmian polegających na przyznawaniu, ograniczaniu, lub odbieraniu uprawnień do wykonywania działalności regulowanej.

 

Dział Biogazu

Dział Biogazu realizuje mechanizmy:

 • „Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego”
 • „Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej”
 • „Monitorowanie produkcji biopłynów”

W ramach mechanizmu „Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego”, realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i aktualizuje księgę procedur oraz warunki uczestnictwa w mechanizmie,
 • administruje rejestrem wytwórców biogazu rolniczego, tj.:
  • weryfikuje wnioski o wpis do rejestru,
  • dokonuje wpisu do rejestru lub aktualizuje dane w rejestrze,
  • przygotowuje zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze,
  • informuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie danych w rejestrze oraz o wykorzystaniu niedopuszczalnych substratów,
  • informuje właściwego sprzedawcę zobowiązanego o wykreśleniu wytwórcy z rejestru biogazu rolniczego,
  • przygotowuje decyzje o odmowie wpisu do ww. rejestru,
  • przygotowuje decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru oraz decyzje o zakazie wykonywania działalności regulowanej,
  • przygotowuje decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej,
 • przyjmuje i weryfikuje sprawozdania kwartalne wytwórców biogazu rolniczego,
 • przyjmuje informacje od Operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE) dotyczące mikroinstalacji oraz od Operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG) dotyczące mikroinstalacji biogazu rolniczego,
 • sporządza:
  • polecenia kontroli i analizuje jej wyniki,
  • zbiorczy raport dotyczący mikroinstalacji i zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej ARR,
  • zbiorczy raport roczny dotyczący produkcji biogazu rolniczego i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi URE,
  • sprawozdanie o liczbie i wysokości wymierzonych kar pieniężnych i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii,
  • zbiorcze zestawienia danych statystycznych dotyczące biogazu rolniczego i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii oraz do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • zbiorczą informację dotyczącą działalności wytwórców biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego i zamieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznej ARR,
 • dokonuje w CEIDG zmian polegających na przyznawaniu, ograniczaniu, lub odbieraniu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W ramach mechanizmu „Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej”, realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i aktualizuje księgę procedur,
 • pozyskuje informacje dotyczące infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
 • przygotowuje decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej,
 • sporządza zbiorcze zestawienia w oparciu o dane zawarte w informacjach o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii.

W ramach mechanizmu „Monitorowanie produkcji biopłynów”, realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i aktualizuje księgę procedur oraz warunki uczestnictwa w mechanizmie,
 • administruje rejestrem wytwórców biopłynów, tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacji odnawialnego źródła energii, tj.:
  • weryfikuje wnioski o wpis do rejestru,
  • dokonuje wpisu do rejestru lub aktualizuje dane w rejestrze,
  • przygotowuje zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu w rejestrze,
  • przygotowuje decyzje o odmowie wpisu do rejestru,
  • przygotowuje decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru oraz decyzje o zakazie wykonywania działalności regulowanej,
  • przygotowuje decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej,
 • przyjmuje i weryfikuje sprawozdania kwartalne wytwórców biopłynów,
 • sporządza:
  • polecenia kontroli i analizuje jej wyniki,
  • zbiorczy raport roczny w oparciu o dane zawarte w rejestrze wytwórców biopłynów oraz sprawozdaniach kwartalnych, a następnie przekazuje go ministrom właściwym do spraw: energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi URE,
  • sprawozdanie zawierające informacje o liczbie i wysokości kar pieniężnych wymierzonych wytwórcom biopłynów w poprzednim roku, a następnie przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii,
 • informuje:
  • Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianach danych w rejestrze wytwórców biopłynów,
  • właściwego sprzedawcę zobowiązanego o wykreśleniu wytwórcy z rejestru biopłynów,
 • dokonuje w CEIDG zmian polegających na przyznawaniu, ograniczaniu, lub odbieraniu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacji odnawialnego źródła energii.

 

Dyrektor: Marzena SKĄPSKA, tel. (22) 376-74-77

p.o. Zastępca Dyrektora: Wojciech RYLSKI, tel. (22) 376-76-96

 • Kierownik Działu Monitorowania Produkcji – Aneta SIUDA, tel. (22) 376-71-73
 • Kierownik Działu Dywersyfikacji Produkcji – Bożena TYBORA, tel. (22) 376-78-84
 • Kierownik Działu Biopaliw – Wojciech RYLSKI, tel. (22) 376-76-96
 • p.o. Kierownik Działu Biogazu – Jolanta PIEŃKOWSKA, tel. (22) 376-72-76

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 10916
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53