Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2003-05-16 15:27:45
ostatnia zmiana: 2017-07-27 11:45:47
 
 
 

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim odpowiada za realizację polityki kadrowej przyjętej przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

W strukturze organizacyjnej Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim wyodrębnia się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 • Dział Zarządzania Kadrami;
 • Dział Organizacji i Rozwoju Zawodowego;
 • Dział Płac;
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP i OPpoż;
 • Pełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
  • Kancelaria Tajna.

Do zadań Działu Zarządzania Kadrami należy w szczególności:

 • obsługa procesów związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Prezesa ARR;
 • realizacja przepisów prawa pracy oraz innych aktów prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sporządzanie rozliczeń z tytułu wypłat z bezosobowego funduszu wynagrodzeń (umowy zleceń, umowy o dzieło);
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości dla GUS;
 • monitoring pełnego i racjonalnego wykorzystania czasu pracy;
 • zarządzanie systemami informatycznymi wspomagającymi zadania realizowane przez BZKL.

Do zadań Działu Organizacji i Rozwoju Zawodowego należy w szczególności:

 • wdrażanie narzędzi i technik zarządzania zasobami ludzkimi;
 • przeprowadzanie i nadzorowanie rekrutacji pracowników w ARR;
 • koordynowanie procesu przeprowadzania oceny okresowej pracowników Agencji;
 • koordynowanie praktyk i staży odbywanych w ARR;
 • organizowanie i koordynacja szkoleń dla pracowników ARR.


Do zadań Działu Płac należy w szczególności:

 • obsługa procesów płacowych;
 • weryfikacja, ewidencja dokumentów płacowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami pracy, ustawami podatkowymi oraz ubezpieczenia społecznego;
 • przygotowywanie raportów płacowych oraz deklaracji dla ZUS, US, PFRON, GUS;
 • sporządzanie naliczeń i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. BHP i OPpoż. należy:

Realizacja działań służby BHP wymienionych w § 2.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997.109.704 z późn. zm.).

Do zadań Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych, który nadzoruje Kancelarię Tajną należy:

 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010.182.1228 z późn. zm.);
 • realizowanie wytycznych zapewniających wykonywanie zadań obronnych nałożonych na Agencję Rynku Rolnego;
 • nadzór nad przetwarzanymi dokumentami niejawnymi w ARR.


p.o. Z-ca Dyrektora: Izabela JAWOROWSKA-JAŃCZYK, tel. (22) 376-78-34

 • Kierownik Działu Organizacji i Rozwoju Zawodowego – Izabela JAWOROWSKA-JAŃCZYK, tel. (22) 376-78-34
 • p.o. Kierownik Działu Zarządzania Kadrami – Ewa KOWALCZYK-KASZEWIAK, tel. (22) 376-70-68
 • Kierownik Działu Płac – Irmina FERTAK, tel. (22) 376-74-17

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 12189
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53