Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Analiz i Programowania
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2004-03-09 13:42:09
ostatnia zmiana: 2017-03-01 13:42:02
 
 
 

Biuro Analiz i Programowania opracowuje analizy i prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolno-żywnościowych. Sporządza również prognozy wydatków Agencji Rynku Rolnego w podziale na:

 • działania interwencyjne w ramach administrowania mechanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej (WPR), refundowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG),
oraz
 • działania interwencyjne wynikające z regulacji krajowych, finansowane z budżetu państwa.
Ponadto BAiP współuczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu systemu informacji rynkowej, a także przygotowuje materiały do upowszechniania informacji o zjawiskach zachodzących na rynku rolnym.


Dział Analiz Rynkowych

Rozpoznaje źródła danych i pozyskuje dane statystyczne, rynkowe oraz informacje o działalności ARR. Monitoruje sytuację podażowo-popytową i analizuje koniunkturę na rynkach podstawowych produktów objętych działaniami interwencyjnymi w ramach WPR oraz regulacji krajowych. Opracowuje prognozy sytuacji na rynkach rolnych, w tym analizuje zmiany w podaży i popycie oraz określa możliwe trendy cenowe. Przygotowuje informacje o bieżącej i przewidywanej sytuacji na podstawowych rynkach rolno-spożywczych, z uwzględnieniem działań realizowanych i planowanych przez ARR oraz Komisję Europejską.

Dział Programowania i Sprawozdawczości

Przygotowuje prognozy wydatków na realizację działań interwencyjnych w zakresie administrowania mechanizmami WPR finansowanymi i współfinansowanymi z EFRG oraz wydatków wynikających z regulacji krajowych, finansowanych ze środków budżetu państwa (w układzie miesięcznym, rocznym i trzyletnim). Uczestniczy w opracowywaniu budżetu zadaniowego. Opracowuje analizy i informacje doraźne dotyczące realizacji działań Agencji, z uwzględnieniem poniesionych wydatków, stopnia realizacji planu finansowego ARR, a także celowości i skuteczności podejmowanych działań interwencyjnych. Sporządza roczne sprawozdania z działalności Agencji Rynku Rolnego.

Dział Analiz Ekonomicznych

Monitoruje sytuację i przygotowuje analizy dotyczące funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego oraz wymiany handlowej w zakresie produktów rolno-spożywczych. Analizuje zmiany mechanizmów WPR i krajowych oraz, we współpracy z instytucjami zajmującymi się badaniami ekonomiczno-rolniczymi, wpływ tych mechanizmów na rolnictwo i rynki rolno-żywnościowe. Opracowuje lub współuczestniczy w opracowywaniu informacji, analiz i prezentacji dotyczących działalności ARR oraz funkcjonowania mechanizmów WPR i krajowych

Dyrektor: Marzena TRAJER - tel. (22) 376-79-95

Zastępca Dyrektora: Andrzej SKROBISZEWSKI


 • Kierownik Działu Analiz Rynkowych – Jolanta KOSSAKOWSKA, tel. (22) 376-71-39
 • Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych – Martyn MIECZKOWSKI, tel. (22) 376-70-17
 • Kierownik Działu Programowania i Sprawozdawczości – Marek DYNGUS, tel. (22) 376-79-84
 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 10858
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53