Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Wspierania Eksportu
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-02-26 15:41:15
ostatnia zmiana: 2016-12-06 10:13:02
 
 
 

Biuro Wspierania Eksportu odpowiada za współpracę Agencji Rynku Rolnego z instytucjami i innymi partnerami z Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich. Biuro inicjuje i realizuje działania o charakterze międzynarodowym oraz koordynuje sprawy związane z udziałem Agencji w pracach organów przygotowawczych UE. Biuro zapewnia także komórkom organizacyjnym ARR bieżące informacje o zmianach w prawodawstwie UE dotyczącym instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez Agencję.

Dział Współpracy Zagranicznej realizuje następujące zadania:

 • inicjuje i koordynuje współpracę międzynarodową w zakresie działań realizowanych przez ARR;
 • przygotowuje i nadzoruje realizację porozumień zawieranych przez ARR w zakresie wzajemnej współpracy instytucjonalnej oraz prowadzi i aktualizuje wykaz informacji o agencjach płatniczych UE i instytucjach zagranicznych współpracujących z ARR;
 • analizuje możliwości, przygotowuje dokumentację wdrożeniową i koordynuje udział ARR w programach pomocowych UE oraz programów finansowanych ze środków polskiej pomocy rozwojowej;
 • przygotowuje, na wniosek podmiotów zewnętrznych, opinie na temat projektów międzynarodowych umów handlowych, których stroną jest Polska;
 • analizuje przepisy międzynarodowych umów handlowych oraz zapewnia informację na temat istniejących uwarunkowań handlowych i planowanych zmianach w zakresie analizowanych umów;
 • przygotowuje projekty stanowisk ARR związane z udziałem ARR w pracach międzyresortowych zespołów i komisji ds. współpracy z krajami trzecimi, w tym współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie pozyskania informacji na potrzeby opracowywanych stanowisk;
 • koordynuje organizację przez ARR wizyt delegacji zagranicznych i zapewnia ich obsługę;
 • koordynuje udział przedstawicieli ARR w zagranicznych konferencjach i spotkaniach eksperckich oraz przygotowuje materiał informacyjny na potrzeby organizatora i delegatów ARR;
 • koordynuje organizację przez ARR konferencji, seminariów i innych spotkań o charakterze międzynarodowym, (w tym odpowiada za zawieranie przez ARR umów oraz nadzoruje ich realizację i rozliczenie);
 • zapewnia obsługę tłumaczeniową na potrzeby działań realizowanych przez ARR oraz odpowiada za realizację i rozliczenie umów dot. usług tłumaczeniowych;
 • współuczestniczy w opracowywaniu obcojęzycznych wersji materiałów informacyjnych o działaniach realizowanych przez ARR;
 • prowadzi rejestr umów zawartych w ramach właściwości Biura z dostawcami usług oraz dokumentację realizowanych zakupów.

Dział Współpracy z Organami Unii Europejskiej i Analizy Rynków Zagranicznych realizuje następujące zadania:

 • zapewnia komórkom organizacyjnym ARR bieżące informacje o zmianach w prawodawstwie UE dotyczącym realizowanych przez nie zadań;
 • koordynuje udział ARR w pracach organów przygotowawczych UE oraz uczestnictwo pracowników ARR w posiedzeniach tych organów;
 • odpowiada za pozyskiwanie, analizę i dystrybucję wewnątrz ARR projektów aktów prawnych UE oraz innych dokumentów roboczych związanych z posiedzeniami organów przygotowawczych UE;
 • odpowiada za przygotowanie stanowiska ARR w odniesieniu do dokumentów i zagadnień omawianych na posiedzeniach organów przygotowawczych UE;
 • aktualizuje wykazy przedstawicieli ARR wyznaczonych do udziału w pracach organów przygotowawczych UE;
 • wnioskuje o wydanie not informacyjnych KE dotyczących interpretacji przepisów prawa UE;
 • wnioskuje o wydanie sprostowań do polskich wersji aktów prawnych UE;
 • uczestniczy w pracach związanych z uproszczeniem WPR;
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi ARR oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania Systemu Informatycznego dla Zarządzania i Monitorowania Rynku Rolnego (ISAMM);
 • opracowuje i dystrybuuje informacje dotyczące prac organów UE;
 • współuczestniczy w informowaniu komórek organizacyjnych ARR o postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA, których przedmiotem są zagadnienia związane z działalnością ARR;
 • współpracuje z instytucjami krajowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz instytucjami UE w sprawach związanych z udziałem w pracach organów przygotowawczych UE oraz dotyczących polityk sektorowych UE, które wchodzą w zakres zadań ARR,
 • w porozumieniu z Działem Obsługi Wydarzeń Wystawienniczych, Działem Współpracy z Przedsiębiorcami i Działem Współpracy Zagranicznej, prowadzi działania związane z pozyskiwaniem oraz analizą informacji z instytucji krajowych, placówek dyplomatycznych, wydziałów promocji handlu i inwestycji, oraz innych podmiotów zagranicznych, w zakresie możliwości współpracy instytucjonalnej i gospodarczej, na potrzeby Kierownictwa i komórek organizacyjnych ARR oraz wypracowywania stanowisk ARR dla MRiRW;
 • w porozumieniu z Działem Obsługi Wydarzeń Wystawienniczych, Działem Współpracy z Przedsiębiorcami i Działem Współpracy Zagranicznej, przygotowuje roczne i wieloletnie plany zagranicznych działań promocyjno-informacyjnych ARR na podstawie analizy potencjału importowego rynków zagranicznych, uwarunkowań prowadzenia działalności eksportowej, zainteresowania i potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców oraz organizacje branży rolno-spożywczej, w koherencji do priorytetów i planów MRiRW, Ministerstwa Rozwoju i MSZ;
 • monitoruje i analizuje informacje, w tym dokumenty przekazywane z ministerstw i urzędów, dotyczące wspierania rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi, wsparcia działań polskich przedsiębiorców tej branży na rynkach zagranicznych, a także zmian w polityce gospodarczej krajów trzecich, mających wpływ na możliwości i warunki prowadzenia współpracy gospodarczej przez polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej;
 • prowadzi i aktualizuje bazę polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, będących adresatami działań promocyjno-informacyjnych realizowanych przez Biuro;
 • w porozumieniu z Działem Obsługi Wydarzeń Wystawienniczych, Działem Współpracy z Przedsiębiorcami i Działem Współpracy Zagranicznej, organizuje dla przedsiębiorców seminaria/konferencje przygotowujące do prowadzenia działań promocyjnych na rynkach zagranicznych;
 • przygotowuje opracowania nt. działań realizowanych przez ARR (w tym m.in. prezentacje, wkłady merytoryczne do publikacji wydawanych w ARR i w instytucjach współpracujących).

Dział Promocji realizuje następujące zadania:

 • realizuje zadania wynikające z art. 18 ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych dotyczące programów promocyjnych i informacyjnych, realizowanych na rynku wewnętrznym lub rynkach krajów trzecich;
 • w zakresie powierzonym Agencji, realizuje zadania wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych dotyczące współfinansowania programów promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Dział Obsługi Wydarzeń Wystawienniczych realizuje następujące zadania:

 • prowadzi działalność Agencji w zakresie wspierania rozwoju zagranicznej współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego, a także zagranicznej promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz innych wytwarzanych w ramach uznanych systemów jakości żywności;
 • przygotowuje i obsługuje zagraniczne wydarzenia informacyjne i promocyjne (targi, wystawy, imprezy plenerowe, przyjęcia, konkursy);
 • organizuje zagraniczne misje gospodarcze i handlowe przedsiębiorców branży rolno-spożywczej;
 • koordynuje realizację procesu przygotowania oraz zamieszczenia materiałów promocyjnych w mediach zagranicznych lub dystrybuowanych za granicą;
 • organizuje dostawy produktów i materiałów na zagraniczne wydarzenia informacyjne i promocyjne;
 • przygotowuje projekty, realizuje proces produkcji i realizuje zakupy materiałów i usług promocyjnych oraz audiowizualnych dotyczących działań promocyjnych prowadzonych przez Biuro;
 • prowadzi redakcję serwisów internetowych ARR poświęconych wspieraniu rozwoju zagranicznej współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego, a także zagranicznej promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych;
 • prowadzi rejestr umów zawartych w ramach właściwości Biura.

Dział Współpracy z Przedsiębiorcami realizuje następujące zadania:

 • inicjuje i koordynuje współpracę w zakresie wspierania rozwoju zagranicznej współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego;
 • przygotowuje i aktualizuje budżety oraz prognozy wydatków zagranicznych działań promocyjnych realizowanych przez Biuro;
 • prowadzi sprawozdawczość z realizacji zagranicznych działań promocyjnych realizowanych przez Biuro, a także przygotowuje dokumentację związaną z rozliczeniami finansowymi;
 • przygotowuje wkłady do projektów stanowisk ARR związanych z udziałem ARR w pracach międzyresortowych zespołów i komisji ds. współpracy z krajami trzecimi w zakresie działań promocyjno-informacyjnych;
 • opracowuje propozycje realizacji przez ARR projektów promocyjnych, w ramach których przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie;
 • prowadzi dystrybucję ofert i informacji handlowych opracowanych przez Biuro, pozyskanych bezpośrednio od partnerów zagranicznych lub za pośrednictwem MRiRW, placówek dyplomatycznych lub innych podmiotów wśród przedsiębiorców;
 • opracowuje oferty udziału w działaniach promocyjno-informacyjnych realizowanych przez Biuro;
 • koordynuje udział przedsiębiorców w projektach promocyjnych umożliwiających wnioskowanie o dofinansowanie dla przedsiębiorców w nich uczestniczących oraz współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją tych projektów;
 • prowadzi proces zawierania umów, monitorowania ich realizacji i rozliczenia umów zawieranych z przedsiębiorcami uczestniczącymi w zagranicznych działaniach promocyjno-informacyjnych realizowanych przez Biuro;
 • organizuje międzynarodowe wydarzenia branżowe w ramach wsparcia działań na rzecz rozwoju wymiany handlowej z zagranicą produktami rolno-spożywczymi;
 • odpowiada za organizację i obsługę misji przyjazdowych przedsiębiorców zagranicznych oraz spotkań biznesowych z udziałem polskich i zagranicznych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, organizowanych przez ARR w kraju.

Dyrektor: Monika TYSKA, tel. (22) 376-73-35

p.o. Zastępca Dyrektora: Robert ZAWADZKI, tel. (22) 376-75-97

p.o. Zastępca Dyrektora: Katarzyna KWIECIEŃ, tel. (22) 376-77-77

 • Kierownik Działu Obsługi Wydarzeń Wystawienniczych – Małgorzata MILASIEWICZ, tel. (22) 376-72-79
 • Kierownik Działu Promocji – Magdalena KITA, tel. (22) 376-71-78
 • Kierownik Działu Współpracy z Organami Unii Europejskiej i Analizy Rynków Zagranicznych – Paweł ZARĘBA, tel. (22) 376-75-26
 • Kierownik Działu Współpracy z Przedsiębiorcami – Katarzyna SZYMAŃSKA, tel. (22) 376-75-49
 • Kierownik Działu Współpracy Zagranicznej – Monika ŚWIEŻAWSKA, tel. (22) 376-79-35

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 13837
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53