Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Finansowo-Księgowe
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2003-04-08 10:29:58
ostatnia zmiana: 2017-07-12 15:28:36
 
 
 

Do zadań Biura Finansowo-Księgowego Agencji Rynku Rolnego należą:

Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości obowiązującymi osoby prawne i Zakładowym Planem Kont stosownie do przepisów ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, statutu Agencji, zasadami racjonalnej gospodarki oraz rachunku ekonomicznego.

Opracowywanie Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz wprowadzanie w nich zmiany stosownie do obowiązujących przepisów prawa i dla bieżących potrzeb.

Opracowywanie rocznego planu finansowego odrębnie dla mechanizmów WPR administrowanych przez Agencję, odrębnie dla działalności interwencyjnej krajowej na rynku produktów rolnych i żywnościowych i działalności administracyjnej oraz odrębnie dla wydatków na realizację programów Phare i z rezerw celowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Prowadzenie obsługi zabezpieczeń z tytułu administrowania mechanizmami WPR oraz obsługa zabezpieczeń krajowych tzw. administracyjnych.

Prowadzenie rozliczenia Agencji z budżetem, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości Agencji dla MRiRW, MF, urzędów statystycznych, urzędów skarbowych oraz innych jednostek.

Współpraca z komórkami organizacyjnymi Agencji realizującymi czynności kontrolne oraz instytucjami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie kontroli m.in.: Najwyższą Izbą Kontroli, urzędami skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej.

W zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Centrali, wystawianie faktur sprzedaży oraz zakupu w imieniu i na rzecz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798, z późn.zm.).
Prowadzenie gospodarki magazynowej w Agencji Rynku Rolnego.

Dział Księgowości zajmuje się m.in:

W zakresie działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej:

 • prowadzeniem ewidencji księgowej i kontroli dekretacji zapisów księgowych,
 • prowadzeniem rejestrów VAT oraz rejestrów dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • sporządzaniem i kontrolą wydruków z kont analitycznych i powiązań z kontami Księgi Głównej,
 • dokonywaniem wyceny aktywów i pasywów, rozliczaniem inwentaryzacji środków pieniężnych, dokonywaniem potwierdzeń sald kont rozrachunkowych,
 • weryfikacją oraz zatwierdzaniem dowodów magazynowych związanych z obrotem towarowym,
 • wystawianiem faktur sprzedaży oraz zakupu w imieniu i na rzecz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
 • wystawianiem faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.).

W zakresie obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
 • prowadzeniem ewidencji księgowej,
 • nadzorem i prowadzeniem rachunków bankowych,
 • realizacją poleceń zapłaty ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
 • wystawianiem wezwań/upomnień do zapłaty,
 • podejmowaniem czynności w celu wszczęcia postępowania sądowego, egzekucyjnego, likwidacyjnego i upadłościowego oraz monitorowaniem czynności związanych z uzyskaniem postanowienia sądu, z prowadzeniem egzekucji, z procesem likwidacji i upadłości,
 • sprawozdawczości finansową

W zakresie działalności krajowej:
 • prowadzeniem ewidencji księgowej i kontroli dekretacji zapisów księgowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • kontrolą prawidłowości wystawienia dokumentów pod kątem wymogów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku VAT,
 • sprawdzaniem dokumentów będących podstawą dokonania płatności pod względem formalno – rachunkowym i przekazywaniem ich do akceptacji Głównemu Księgowemu i Prezesowi,
 • prowadzeniem rejestrów VAT,
 • sporządzaniem planu amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, tabel amortyzacyjnych oraz naliczaniem amortyzacji,
 • dokonywaniem wyceny aktywów i pasywów, rozliczaniem inwentaryzacji składników majątkowych oraz środków pieniężnych,
 • dokonywaniem potwierdzeń sald kont rozrachunkowych.

Dział Planowania i Sprawozdawczości zajmuje się m.in:

W zakresie działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej:
 • sporządzaniem planów finansowych Agencji w zakresie mechanizmów WPR,
 • sporządzaniem sprawozdań w zakresie mechanizmów WPR,
 • sporządzaniem harmonogramu zapotrzebowania środków na realizację zadań WPR,
 • sporządzaniem rozliczenia kosztów związanych z zakupem i sprzedażą towarów interwencyjnych przy pomocy systemu e-Faudit,
 • uaktualnianiem kodów klasyfikacji budżetowej UE,
 • opracowaniem Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz wprowadzaniem w nich zmian stosownie do obowiązujących przepisów prawa i dla bieżących potrzeb.

W zakresie działalności krajowej:
 • sporządzaniem planu finansowego Agencji odrębnie dla działalności interwencyjnej krajowej na rynku produktów rolnych i żywnościowych i działalności administracyjnej oraz odrębnie dla wydatków na realizację programów Phare i z rezerw celowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
 • sporządzaniem wniosków o uzyskanie dotacji budżetowej i środków finansowych na realizację zadań Agencji, zgodnie z przepisami prawa,
 • prowadzeniem ewidencji rozliczania środków finansowych w zakresie: prefinansowania i współfinansowania mechanizmów WPR, dotacji budżetowej, rezerw celowych, programów Phare,
 • sporządzaniem okresowych analiz wykonania planu finansowego Agencji,
 • sporządzaniem okresowych informacji o sytuacji finansowej Agencji,
 • sporządzaniem sprawozdawczości Agencji, zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o statystyce publicznej,
 • opracowaniem Zasad (Polityki) Rachunkowości oraz wprowadzaniem w nich zmian stosownie do obowiązujących przepisów prawa i dla bieżących potrzeb.

Dział Finansowy zajmuje się m.in:

W zakresie działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej:
 • dokonywaniem płatności dla beneficjentów – uczestników mechanizmów WPR na podstawie autoryzowanych przez komórki organizacyjne ARR poleceń zapłaty,
 • sporządzaniem zapotrzebowań na środki finansowe do MF i MRiRW,
 • weryfikacją wyciągów bankowych pod względem poprawności realizacji poleceń zapłaty oraz zarejestrowanych wpłat,
 • informowaniem komórek organizacyjnych o zrealizowanych zapłatach,
 • obsługą finansową pobierania składki restrukturyzacyjnej na rynku cukru,
 • obsługą finansową opłat cukrowych - opłaty produkcyjne, opłaty za nadwyżki - pobieranych w ramach Systemu Tradycyjnych Środków Własnych UE,
 • sporządzaniem sprawozdania z zakresu opłat cukrowych do MF i MRiRW.

W zakresie działalności krajowej:
 • dokonywaniem płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów będących podstawą dokonania zapłaty,
 • dokonywaniem płatności dla beneficjentów ze środków budżetu krajowego wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektorów OT ARR lub Prezesa ARR na podstawie autoryzowanych przez komórki organizacyjne zbiorczych zestawień poleceń zapłaty,
 • prowadzeniem obsługi kasowo-bankowej (w złotych i dewizach) oraz sporządzaniem dokumentacji kasowej,
 • zawieraniem z bankami umów o lokaty terminowe czasowo wolnych środków pieniężnych,
 • sporządzaniem umów w przypadku wnioskowania o wydanie karty płatniczej,
 • sporządzaniem informacji o nieziszczonych opłatach skarbowych i przekazywaniem jej do właściwego organu podatkowego,
 • sporządzaniem informacji o stanach środków na rachunkach bankowych dla MF i MRiRW.

Dział Zarządzania Należnościami zajmuje się m.in:

W zakresie działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i krajowej m.in.:
 • realizacją działań związanych z zagwarantowaniem sprawnego rejestrowania, monitorowania oraz odzyskiwania kwot należnych ARR,
 • opracowaniem procedur dotyczących odzyskiwania należności,
 • odzyskiwaniem wierzytelności ARR poprzez potrącenie (kompensatę) z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności przedsiębiorcy,
 • podejmowaniem działań w celu wszczęcia postępowania sądowego w przypadku braku innych możliwości odzyskania kwot należnych ARR oraz monitorowaniem czynności związanych z uzyskaniem orzeczenia sądu,
 • wykonywaniem wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego (w trybie cywilnym i administracyjnym), upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego,
 • współpracą z komornikami, syndykami i innymi instytucjami w zakresie dochodzonych należności,
 • dokonywaniem wstępnej oceny wniosków złożonych przez przedsiębiorców dotyczących umorzenia należności lub odroczenia terminu spłaty należności albo rozłożenia należności na raty,
 • przygotowaniem wniosków o umorzenie wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana,
 • przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zbywania wierzytelności powstałych przez dniem 1 maja 2004 r.,
 • rozliczaniem zaliczek i należnych opłat cukrowych wpłacanych przez producentów cukru i izoglukozy,
 • odzyskiwaniem należności z tytułu nieuiszczenia wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa w ramach administrowania Funduszem przez ARR,
 • sporządzaniem sprawozdań wewnętrznych oraz wynikających z prawa krajowego i UE, dotyczących stanu należności i podejmowanych działaniach związanych z ich dochodzeniem.

Dział Zabezpieczeń i Gwarancji zajmuje się m.in:

W zakresie działalności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej:
 • prowadzeniem działań mających na celu zawarcie umów z instytucjami finansowymi w zakresie gwarantowania mechanizmów WPR,
 • prowadzeniem rejestru uznanych gwarantów,
 • prowadzeniem rejestrów złożonych zabezpieczeń,
 • wykonywaniem czynności związanych z przyjmowaniem i identyfikacją wpłat gotówkowych oraz gwarancji/aneksów instytucji finansowych,
 • wykonywaniem operacji związanych z zabezpieczeniami na polecenie właściwych komórek organizacyjnych (blokowanie, zwalnianie, przejmowanie, zamiana zabezpieczeń),
 • wykonywaniem operacji związanych z zabezpieczeniami na wniosek przedsiębiorcy,
 • prowadzeniem korespondencji z gwarantami w zakresie przyjętych zabezpieczeń gwarancyjnych,
 • prowadzeniem korespondencji z przedsiębiorcami w zakresie złożonych zabezpieczeń,
 • prowadzeniem depozytu: umów ramowych oraz złożonych zabezpieczeń gwarancyjnych,
 • monitorowaniem zabezpieczeń gwarancyjnych.

W zakresie działalności krajowej:
 • prowadzeniem rejestrów złożonych zabezpieczeń,
 • wykonywaniem czynności związanych z przyjmowaniem i identyfikacją wpłat gotówkowych,
 • dokonywaniem operacji związanych z zabezpieczeniami na polecenie biur operacyjnych,
 • prowadzeniem korespondencji z bankami w zakresie przyjętych zabezpieczeń bezgotówkowych,
 • prowadzeniem korespondencji z przedsiębiorcami w zakresie złożonych zabezpieczeń,
 • prowadzeniem depozytu zabezpieczeń gwarancyjnych oraz innych form zabezpieczeń wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dział Zarządzania Aplikacjami zajmuje się m.in:
 • modyfikowaniem parametrów i ustalaniem wartości domyślnych dla parametrów systemu CAPS i EGERIA,
 • monitorowaniem i aktualizowaniem wartości słownikowych systemu CAPS i EGERIA,
 • dokonywaniem zmian planu kont, wprowadzaniem i usuwaniem konta, tworzeniem wzorców kont,
 • synchronizowaniem planu kont,
 • aktualizowaniem kalendarza dni roboczych,
 • otwieraniem okresów sprawozdawczych,
 • definiowaniem i zmianą automatów księgowych,
 • dodawaniem kontrahentów i aktualizowaniem ich danych w Centralnej Kartotece Kontrahentów,
 • tworzeniem wyrażeń oraz definiowaniem szablonów sprawozdań finansowych,
 • definiowaniem i sporządzaniem raportów niestandardowych,
 • wspomaganiem procesów naprawy błędów w funkcjonowaniu systemu CAPS i EGERIA,
 • nadzorowaniem procesów zgłaszania wniosków o zmianę w funkcjonowaniu systemu CAPS i EGERIA oraz uczestniczeniem w procesie ustalania wymagań,
 • uczestniczeniem w odbiorze poprawek błędów oraz nowych funkcjonalności,
 • monitorowaniem i wspieraniem procesów realizacji wniosków o modyfikację danych na bazie produkcyjnej,
 • projektowaniem założeń i wspieraniem realizacji oprogramowania do funkcjonowania „mechanizmów niezinformatyzowanych”.

Dział Rachunkowej Obsługi PO PŻ zajmuje się m.in:
 • prowadzeniem ewidencji księgowej PO PŻ 2014-2020,
 • wystawianiem faktur zakupu na rzecz beneficjentów PO PŻ 2014-2020,
 • nadzorowaniem oraz realizowaniem innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków bankowych obsługujących PO PŻ 2014-2020,
 • wykonywaniem poleceń zapłaty w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020,
 • odzyskiwaniem wierzytelności w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020,
 • prowadzeniem rejestru oraz obsługą zabezpieczeń w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.


Dyrektor: Maria LEROCH, tel. (22) 376-75-01
Z-ca Dyrektora: Michał FOGTMAN, tel. (22) 376-74-36

 • Kierownik Działu Finansowego – Kinga KARASIEWICZ, tel. (22) 376-78-78
 • Kierownik Działu Księgowości – Magdalena BŁASZCZYK-MASŁOWSKA, tel. (22) 376-74-67
 • Kierownik Działu Zarządzania Należnościami – Urszula KSIĄŻYK, tel. (22) 376-75-05
 • p.o. Kierownik Działu Planowania i Kontrolingu – Paweł Mroczek, tel. (22) 376-72-08
 • Kierownik Działu Zabezpieczeń i Gwarancji – Alicja PIECHOCIŃSKA, tel. (22) 376-76-73
 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 12487
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53