Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Prawne
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2010-02-15 15:38:32
ostatnia zmiana: 2017-03-01 13:49:03
 
 
 

W ramach Biura Prawnego:

Dział Prawny:

 • udzielanie Prezesowi i jego Zastępcom oraz komórkom organizacyjnym Centrali porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa;
 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Centrali w zakresie zastępstwa procesowego Agencji przed sądami oraz organami administracji publicznej;
 • opiniowanie pod względem poprawności formalno-prawnej przygotowywanych przez komórki organizacyjne Centrali projektów Zarządzeń Prezesa Agencji;
 • współuczestniczenie w opiniowaniu przedstawianych Agencji przez inne państwowe osoby prawne i jednostki organizacyjne projektów aktów normatywnych;
 • prowadzenie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Centrali oraz Oddziałów Terenowych ARR, obejmującej m.in.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, opiniowanie projektów umów, opracowywanie projektów zawiadomień do organów ścigania;
 • prowadzenie repertorium spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym (cywilnym, administracyjnym, pracy, karnym) przez Centralę i Oddziały Terenowe;
 • przekazywanie komórkom organizacyjnym Agencji uczestniczącym w prowadzonych przez Agencję postępowaniach sądowych i administracyjnych napływającej z sądów, prokuratur, kancelarii prawnych i organów administracji publicznej dokumentacji dotyczącej poszczególnych spraw;
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Agencji oraz prowadzenie ich rejestru;
 • współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie sporządzania pełnomocnictw Prezesa Agencji oraz innych dokumentów wymagających formy aktu notarialnego;
 • prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Prezesa Agencji;
 • wykonywanie prac organizacyjno-technicznych związanych z:
  • gromadzeniem i przechowywaniem wewnętrznych aktów prawnych (Zarządzeń Prezesa Agencji);
  • nadawaniem właściwej formy edytorskiej projektom wewnętrznych aktów prawnych przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Agencji;
  • przekazywaniem wydanych przez Prezesa Agencji wewnętrznych aktów prawnych do komórek organizacyjnych Centrali oraz Oddziałów Terenowych;
  • prowadzeniem rejestru zleceń dotyczących obsługi prawnej Agencji, przekazywaniem spraw poszczególnym radcom prawnym oraz zwrotnym przekazywaniem zrealizowanych zleceń komórkom organizacyjnym Agencji;
  • gromadzeniem zbioru sporządzanych przez radców prawnych opinii prawnych w postaci papierowej i elektronicznej;
  • kompletowaniem i gromadzeniem korespondencji kierowanej do sądów, prokuratur, policji;
 • opracowywanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi wewnętrznych aktów normatywnych regulujących organizację, strukturę i działalność Centrali oraz Oddziałów Terenowych;
 • dostarczenie komórkom organizacyjnym Centrali ARR informacji o nowo ukazujących się krajowych aktach prawnych,
 • przygotowywanie, przy współpracy innych komórek organizacyjnych Centrali ARR, stanowiska ARR w odniesieniu do toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem EFTA postępowań mających za przedmiot zagadnienia dotyczące działań realizowanych przez ARR;
 • realizowanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji oraz zbioru oryginałów umów zawieranych przez ARR z dostawcami usług i materiałów.

Dział Zamówień Publicznych:

 • współpracuje z komórkami i jednostkami organizacyjnymi ARR w opracowywaniu planów zakupów towarów i usług,
 • określa tryb realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowuje projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań,
 • przeprowadza procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z przeprowadzonymi przetargami,
 • organizuje i bierze udział w komisjach przetargowych,
 • prowadzi pod względem formalno-prawnym obsługę postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • uczestniczy w postępowaniach odwoławczych.


Dyrektor – Kamila Kinga SULKOWSKA - tel. (22) 376-73-11
p.o. Z-ca Dyrektora - Magdalena Michalczuk - tel. (22) 376-77-66


 • p.o. Kierownik Działu Prawnego – Katarzyna OSIECKA, tel. (22) 376-74-66
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Agnieszka SZAJKOWSKA, tel. (22) 376-75-46
 • p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Marlena JANCZAK, tel. (22) 376-76-87

 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 8030
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53