Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Teleinformatyki
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2006-04-03 15:03:34
ostatnia zmiana: 2017-08-08 16:16:27
 
 
 


Biuro Teleinformatyki zajmuje się wszystkimi aspektami wykorzystywania technik teleinformatycznych w Agencji. Do obowiązków około 40-osobowej grupy pracowników należy zarówno zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną (utrzymanie ciągłości pracy sieci lokalnych i połączeń pomiędzy 16 Oddziałami Terenowymi (OT), zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych), wsparcie dla ponad tysiąca pracowników Agencji w trakcie korzystania z zasobów TI (m.in. poczta elektroniczna, konta dostępowe do aplikacji, konfiguracja sprzętu i stanowisk pracy), zarządzanie bazami danych i środowiskiem aplikacyjnym, jak i organizacja wytwarzania części użytkowanego w Agencji oprogramowania (od etapu przygotowania założeń, poprzez proces programowania, testów i wdrożenia, aż do utrzymania stworzonej aplikacji w środowisku produkcyjnym). Biuro sprawuje także nadzór nad świadczeniem usług serwisowych przez zewnętrznych wykonawców oprogramowania, a także nadzór merytoryczny nad pracą informatyków w OT ARR.

Do wytwarzania oprogramowania stosowane są przede wszystkim nowoczesne techniki i narzędzia oparte o silnik procesów biznesowych i bazę danych o wysokiej jakości, skalowalności oraz wysokim bezpieczeństwie.

Równolegle wykorzystywane są środowiska baz danych i narzędzia deweloperskie, za pomocą których powstał i jest rozbudowywany od 2004 roku system wspomagający realizację wybranych mechanizmów WPR oraz system finansowo-księgowy.

Aplikacje użytkowane w ARR funkcjonują w środowisku trójwarstwowym opartym o bazy danych oraz serwery aplikacyjne. Serwery baz danych funkcjonują w strukturze klastra o wysokiej dostępności.

Systemy produkcyjne ARR działają w środowiskach opartych o wysokodostępne i wysokowydajne rozwiązania infrastruktury wirtualnej.

Najważniejsze zadania komórek organizacyjnych BT są następujące:

1) Dział Analiz i Projektów:

przeprowadza analizę biznesową Agencji dla realizowanych zadań, określa zakres wspomagania komputerowego działań poszczególnych komórek organizacyjnych Agencji; prowadzi prace analityczne w procesie rozwoju oprogramowania dedykowanego dla Agencji; wspomaga prace Funkcjonalnych Zarządców Aplikacji w biurach merytorycznych Agencji; uczestniczy w przygotowaniu oraz nadzorze realizacji umów serwisowych z wykonawcą dedykowanego oprogramowania; przeprowadza bieżące rozliczenia finansowe wydatków Biura; planuje i nadzoruje wykonanie części budżetu ARR dotyczącego Teleinformatyki; przygotowuje harmonogram realizacji planu zamówień publicznych Biura; przygotowuje, we współpracy z pozostałymi działami Biura, projekty umów dotyczących oprogramowania, sprzętu i usług teleinformatycznych oraz nadzoruje ich realizację w zakresie formalno-rozliczeniowym.

2) Dział Produkcji Oprogramowania:

projektuje, buduje i utrzymuje oprogramowanie aplikacyjne na rzecz Agencji oraz dostosowuje je do zmian w ustawodawstwie unijnym i krajowym; przeprowadza testy wewnętrzne i koordynuje testy akceptacyjne wytworzonego oprogramowania; opracowuje i utrzymuje dokumentację techniczną oraz dokumentację użytkową wytworzonego oprogramowania, koordynuje lub prowadzi szkolenia użytkownika końcowego.

3) Dział Wsparcia Technicznego:

wspiera działania użytkowników poprzez: administrowanie prawami dostępu do zasobów sieciowych i aplikacji, przyjmowanie zgłoszeń użytkowników o nieprawidłowym działaniu oprogramowania i usuwanie lub nadzorowanie usuwania błędów w aplikacjach produkcyjnych, rozwiązywanie innych problemów użytkowników, związanych z użytkowaniem oprogramowania lub infrastruktury technicznej, instalację oprogramowania na stacjach roboczych oraz konfigurowanie stacji roboczych i współpracujących urządzeń; prowadzi nadzór nad posiadanymi licencjami, administruje aplikacjami pomocniczymi, udziela porad i wyjaśnień, dotyczących użytkowania oprogramowania, asystuje przy wdrożeniach wytworzonego oprogramowania.

4) Dział Administrowania Systemami Informatycznymi:

administruje lokalną siecią komputerową, urządzeniami aktywnymi i ich systemami operacyjnymi oraz usługami świadczonymi w sieci; prowadzi nadzór nad prawidłową pracą i optymalnym wykorzystaniem łączy internetowych; monitoruje działanie infrastruktury sieciowej i serwerowej; dokonuje optymalizacji środowiska serwerów i aplikacji; planuje i wdraża nowe środowiska informatyczne na potrzeby innych działów Biura Teleinformatyki; wspiera merytorycznie administratorów w Oddziałach Terenowych Agencji.

5) Dział Administrowania Bezpieczeństwem:

administruje systemami zabezpieczeń, systemami wykrywania nieuprawnionych działań; monitoruje zagrożenia bezpieczeństwa sieci i aplikacji i podejmuje działania zabezpieczające w przypadku prób naruszenia bezpieczeństwa; administruje systemami sporządzania kopii zapasowych, wykonuje kopie zapasowe istotnych danych; monitoruje działania użytkowników i użytkowników uprzywilejowanych w systemach i aplikacjach; wdraża standardy bezpieczeństwa informatycznego w systemach Agencji; monitoruje realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przez pracowników i komórki organizacyjne Biura Teleinformatyki.

6) Dział Zarządzania Projektami Optymalizacyjnymi:

realizuje zadania związane z organizacją i kontrolą projektów optymalizacyjnych, zgodnie z wybranymi metodykami zarządzania projektami, w szczególności:

 • przygotowuje nowe projekty optymalizacyjne do otwarcia;
 • uczestniczy w tworzeniu, zarządzaniu i kontroli harmonogramów projektów optymalizacyjnych, w tym budżetu oraz planu zamówień publicznych, a także sporządza dokumentację projektu;
 • zarządza komunikacją w projektach optymalizacyjnych;
 • zarządza ryzkiem projektowym;
 • sprawuje nadzór nad bieżącymi projektami;
 • przeprowadza przegląd projektów po ich implementacji;
 • uczestniczy w przekazywaniu wiedzy pomiędzy projektami, przeprowadza konsultacje na potrzeby kierowników projektów;
 • przeprowadza akcje naprawcze wynikające z problemów związanych z realizacją projektów.

Dyrektor: Tomasz OLSZEWSKI

Z-ca Dyrektora: Krzysztof ROGALA

Z-ca Dyrektora: Agnieszka WYDRYCHIEWICZ


Sekretariat: tel. (+48) 22 376-70-24

 • p.o. Kierownik Działu Administrowania Bezpieczeństwem – Rafał RADZKI, tel. (+48) 22 376-73-67
 • p.o. Kierownik Działu Administrowania Systemami Informatycznymi – Grzegorz MICHALAK, tel. (+48) 22 376-71-94
 • p.o. Kierownik Działu Analiz i Projektów – Dariusz DĄBRZAŁ, tel. (+48) 22 376-75-45
 • Kierownik Działu Wsparcia Technicznego – Łukasz KUŚMIERCZYK, tel. (+48) 22 376-74-22
 • p.o. Kierownik Działu Produkcji Oprogramowania – Andrzej SKÓRZYŃSKI, tel. (+48) 22 376-72-50
 • Kierownik Działu Zarządzania Projektami Optymalizacyjnymi – Magdalena MATEY-NALEWAJ, tel. (+48) 22 376-70-64
 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 10570
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53