Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Rozwoju Rynku
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Purzycka
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-02-09 11:04:52
ostatnia zmiana: 2017-05-09 08:41:44
 
 
 

Dział Krajowych Inicjatyw Promocyjnych realizuje następujące zadania:

 • podejmuje działania mające na celu inicjowanie ogólnopolskiej dyskusji nt. wysokiej jakości polskich produktów rolno-spożywczych poprzez budowanie postaw i zdrowych zwyczajów żywieniowych dzieci oraz promocję jakości polskich produktów rolno-spożywczych, a także w zakresie zmiany wizerunku polskiego rolnictwa poprzez promocję innowacji w polskim rolnictwie oraz podnoszenie kompetencji rolników i producentów w zakresie nowych form komunikacji;
 • opracowuje i realizuje projekt wydatków (w ramach przyznanych środków finansowych) związanych z:
  a) działalnością promocyjną Agencji podczas krajowych wydarzeń informacyjnych i promocyjnych,
  b) działalnością informacyjną Agencji w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet, agencje informacyjne);
 • we współpracy z innymi komórkami /jednostkami organizacyjnymi ARR przygotowuje i obsługuje krajowe wydarzenia informacyjne i promocyjne (targi, wystawy, imprezy plenerowe, przyjęcia, konkursy);
 • realizuje działania w mediach zlecone przez komórki organizacyjne Agencji;
 • organizuje dostawy produktów i materiałów na krajowe wydarzenia informacyjne i promocyjne;
 • realizuje zadania w zakresie komunikacji w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”;
 • realizuje zadania w zakresie komunikacji w ramach POPŻ oraz PROW 2014-2020;
 • kreuje pozytywny wizerunek Agencji oraz dba o ten wizerunek w komunikacji z mediami;
 • wspiera działania Rzecznika Prasowego Agencji;
 • gromadzi i analizuje informacje dotyczące produktów oraz rynków rolnych i żywnościowych objętych krajowymi działaniami promocyjnymi i informacyjnymi realizowanymi przez Biuro;
 • opracowuje projekty i realizuje zakupy materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań promocyjnych prowadzonych przez Biuro;
 • obsługuje proces przyjmowania patronatów i wyróżnień Prezesa ARR;
 • opracowuje i nadzoruje realizację działań informacyjnych ARR prowadzonych w mediach w zakresie projektu wydatków (radio, prasa, telewizja, Internet, agencje informacyjne);
 • monitoruje ukazujące się publikacje i materiały dotyczące działalności Agencji, w tym dokonuje codziennego monitorowania mediów oraz przekazuje wybrane materiały do redakcji serwisu internetowego w celu zamieszczenia ich na stronach intranetowych.


Dział Wydawnictw realizuje następujące zadania:

 • opracowuje i realizuje plan wydawniczy Agencji w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi w zakresie materiałów informacyjnych planowanych do publikacji (broszur, formularzy itp.);
 • opracowuje plan wydatków Agencji związanych z działalnością wydawniczą;
 • prowadzi – wspólnie z komórkami/jednostkami organizacyjnymi ARR, oraz podmiotami współpracującymi z Agencją – działania wydawnicze polegające na ustalaniu harmonogramu prac wydawniczych dla każdej publikacji oraz realizacji tego harmonogramu we współpracy z podwykonawcami;
 • redaguje materiały informacyjne Agencji oraz nadzoruje proces wydawniczy tych materiałów;
 • nadzoruje dystrybucję wszystkich publikacji Agencji;
 • wydaje kwartalnik „Biuletyn Informacyjny ARR”, planuje dobór materiałów do poszczególnych numerów, redaguje i składa teksty zakwalifikowane do publikacji oraz nadzoruje proces wydawniczy i dystrybucję;
 • tworzy i wdraża koncepcję tożsamości wizualnej Agencji (wg Książki Wzorów - Identyfikacja Wizualna) oraz dba o jej przestrzeganie przez komórki i jednostki organizacyjne ARR;
 • prowadzi rejestr umów zawartych w ramach właściwości Biura;
 • opracowuje i realizuje plan komunikacji wewnętrznej Agencji w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi w zakresie materiałów informacyjnych planowanych do publikacji w wewnętrznych kanałach informacyjnych.

Dział Komunikacji z Beneficjentami realizuje następujące zadania:

 • prowadzi redakcję serwisu internetowego ARR (w tym: stron internetowych, intranetowych, podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej ARR);
 • planuje rozwój serwisów internetowych Agencji i wdraża przyjęte projekty;
 • opiniuje projekty internetowe wspierające działania promocyjne i informacyjne;
 • opiniuje projekty aplikacji internetowych proponowane przez komórki organizacyjne;
 • współpracuje z Biurem Teleinformatyki przy technicznym administrowaniu serwisami internetowymi;
 • realizuje zadania związane z informowaniem uczestników i/lub potencjalnych uczestników mechanizmów administrowanych przez Agencję, w tym WPR za pośrednictwem TPI;
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Agencji na wypadek sytuacji wymagających wsparcia TPI przez pracowników merytorycznych;
 • prowadzi szkolenia dla pracowników komórek organizacyjnych z zakresu wsparcia TPI;
 • nadzoruje, przeprowadza i analizuje anonimowe badanie satysfakcji klienta ARR.


Dział Funduszy Promocji, w zakresie powierzonym ARR, realizuje zadania wynikające z:

 • art. 4 ust. 1 pkt 1–4, art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych;
 • art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych w szczególności w zakresie:
  a) ustalania wysokości zobowiązań na rzecz Funduszu Promocji Mleka,
  b) udzielania ulg w spłacaniu zobowiązań na rzecz funduszy promocji,
  c) opracowywania rocznego planu kontroli, zlecania i monitorowania procesu przeprowadzania kontroli planowych i kontroli doraźnych realizowanych w obrębie tego mechanizmu.

Dział Promocji Rynku Lokalnego:

 • w zakresie powierzonym ARR, realizuje zadania wynikające z art. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 173, z późn. zm.) dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące przyjmowania i oceny wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, zawierania umów, nadzorowania realizacji umów, kontroli działań, zlecania płatności, planowania wydatków i sprawozdawczości
 • prowadzi rozliczenia wynikające z obsługi pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na lata 2014–2020;
 • prowadzi rozliczenia w wynikające z realizacji planów komunikacji stosowanych dla mechanizmów WPR administrowanych przez ARR;
 • w zakresie powierzonym ARR, przygotowuje do wdrożenia działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach PROW 2014-2020;
 • w zakresie powierzonym ARR, realizuje zadania wynikające z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 349, z późn. zm.) dotyczące:

a) poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” w zakresie postępowań odwoławczych od orzeczeń administracyjnych wydanych przez dyrektorów OT ARR,
b) poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” w zakresie przyjmowania i oceny wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, zawierania umów, nadzorowania realizacji umów, kontroli działań, zlecania płatności, planowania wydatków i sprawozdawczości.

Dyrektor: Paweł KOCON, tel. (22) 376-78-35
Z-ca Dyrektora Emilia OLSZEWSKA - BRZEZIŃSKA, tel. (22) 376-70-59
p.o. Z-ca Dyrektora: Eliza WÓJCIK, tel. (22) 376-72-89
Z-ca Dyrektora Kamila GRABOWSKA

 • Kierownik Działu Wydawnictw – Małgorzata ŚMIETAŃSKA, tel. (22) 376-74-21
 • Kierownik Działu Komunikacji z Beneficjentami – Radosław RYGALSKI, tel. (22) 376-79-51
 • p.o. Kierownik Działu Krajowych Inicjatyw Promocyjnych – Kornelia DUDA, tel. (22) 376-73-07
 • Kierownik Działu Promocji Rynku Lokalnego – Ewa KOŁAKOWSKA, tel. (22) 376-78-27
 • Kierownik Działu Funduszy Promocji – Małgorzata ŻUKOWSKA, tel. (22) 376-77-87

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 2911
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53