Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Interwencji
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-04-04 11:38:54
ostatnia zmiana: 2017-08-08 16:18:53
 
 
 

 

Biuro Interwencji realizuje zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz prawodawstwa krajowego poprzez stosowanie w chwili obecnej następujących mechanizmów:

1) Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny,

2) Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny/cielęciny,

3) Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego,

4) Interwencyjny zakup i sprzedaż wołowiny,

5) Interwencyjny zakup i sprzedaż masła,

6) Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku,

7) Dopłaty do prywatnego przechowywania masła,

8) Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów,

9) Wsparcie rynku produktów pszczelich,

10) Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż,

11) Dopłaty do materiału siewnego,

12) Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

13) Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina,

15) Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw,

16) Pomoc na ograniczenie produkcji mleka.

 

Dział Wsparcia Upraw Polowych i Ogrodniczych:

Odpowiada za realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz prawodawstwa krajowego prowadzonych na rynku nasion oraz na rynku owoców i warzyw, tj. realizuje obecnie zadania wynikające z mechanizmów:

 1. „Dopłaty do materiału siewnego”;
 2. „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”;
 3. „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw”.

Rynek nasion

Mechanizm „Dopłaty do materiału siewnego”

Od 2007 r. ARR prowadzi działania rekompensujące rolnikom część kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach.

W 2016 roku zmieniły się zasady udzielania dopłat do materiału siewnego.

W ramach przedmiotowego mechanizmu realizowane są zadania m.in. w zakresie:

 1. sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją mechanizmu w OT ARR,
 2. opracowywania i aktualizacji dokumentacji związanej z realizacją mechanizmu, Warunki uczestnictwa w mechanizmie,
 3. rozpatrywania odwołań i skarg składanych w ramach mechanizmu,
 4. sporządzania i przekazywania informacji z realizacji mechanizmu do MRiRW.

Rynek owoców i warzyw

Mechanizm „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”

W ramach mechanizmu uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia mogą dokonywać wycofywania z rynku owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży do uznanych/uprawnionych odbiorców tych produktów. Odbiorcami owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży są uznane organizacje charytatywne oraz uprawnione inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne.

Mechanizm „Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” obejmuje m.in. prowadzenie Rejestru Prezesa Agencji Rynku Rolnego, do którego wpisywane są podmioty uprawnione do odbioru wycofanych z rynku owoców i warzyw. Z uwagi na to, do zadań ARR w ramach tego mechanizmu należy również weryfikacja i ocena wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o uznanie jako organizacja charytatywna oraz o przyznanie uprawnienia jako inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna.

Wycofywanie ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży) realizowane jest przez uznane  organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia, które w ramach zarządzania kryzysami (np. w przypadku niemożliwego normalnego zagospodarowania produkcji, tj. nadprodukcji, spadku popytu, wzrostu kosztów produkcji w stosunku do korzyści uzyskanych ze sprzedaży, itp.) decydują o niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych przez ich członków produktów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia  19  grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 29) owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży mogą być przeznaczone na:

 1. bezpłatną dystrybucję, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw i rynku chmielu (nazwa aktualna w brzmieniu Dz. U. 2016 r. poz. 58);
 2. pasze dla zwierząt znajdujących się (tzw. inne przeznaczenie):
  • w gospodarstwach rolnych,
  • w ogrodach zoologicznych,
  • w parkach narodowych i parkach krajobrazowych,
  • w rezerwatach przyrody,
  • na terenach obwodów łowieckich, jeżeli zwierzęta te są przedmiotem gospodarki łowieckiej.

Podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. 2016 r. poz. 58) są jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które otrzymały stosowną decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Aby uzyskać taką decyzję, podmioty te muszą wykazać się prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671-854, ze zm.).

Z uwagi na powyższe, bezpłatna dystrybucja może być prowadzona jedynie:

 • wśród organizacji charytatywnych i fundacji, zatwierdzonych w tym celu przez państwa członkowskie, do wykorzystania w ich działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania;
 • w zakładach karnych, szkołach, żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych lub średnich zarządzanych lub zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich, na obozach wypoczynkowych dla dzieci, w szpitalach, domach spokojnej starości wyznaczonych przez państwa członkowskie, które podejmują wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, aby dystrybuowane w ten sposób ilości produktów stanowiły uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego rodzaju.

W ramach przedmiotowego mechanizmu realizowane są również zadania w zakresie:

 1. opracowywania i aktualizacji dokumentacji związanej z realizacją mechanizmu, np. Warunki uczestnictwa w mechanizmie;
 2. weryfikacji pod względem formalno – prawnym i merytorycznym złożonych przez organizacje producentów i ich zrzeszenia „Powiadomień o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw”;
 3. wydawania decyzji administracyjnych dotyczących rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. czynności w postępowaniu administracyjnym, w tym wydawanie aktów administracyjnych, w ramach postępowania wywołanego wnioskami złożonymi przez podmioty ubiegające się o uznanie jako organizacja charytatywna oraz o przyznanie uprawnienia jako inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna;
 5. zlecania kontroli spełnienia przez organizacje charytatywne oraz uprawnione inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne warunków uznania/uprawnienia oraz podejmowanie czynności w przypadku naruszania warunków uznania/uprawnienia;
 6. aktualizacji Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych, prowadzonego przez Prezesa ARR;
 7. sporządzania i przekazywania do MRiRW informacji w zakresie realizacji mechanizmu.

Mechanizm „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw”

W ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw” (Wow) wprowadzonego w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 2016/921 dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 154 z 11.06.2016, str. 3-20) Agencja Rynku Rolnego podejmuje działania przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1523).

W ramach ww. mechanizmu wycofaniem z rynku mogą zostać objęte następujące produkty:

 • 90 400 ton, łącznie dla jabłek kod CN 0808 10 oraz gruszek kod CN 0808 30;
 • 10 900 ton, łącznie dla pomidorów kod CN 0702 00 00; marchwi kod CN 0706 10 00; słodkiej papryki kod CN 0709 60 10; ogórków kod CN 0707 00 05 oraz korniszonów kod CN 0707 00 90;
 • 600 ton, brzoskwinie kod CN 0809 30;
 • 500 ton, łącznie dla śliwek kod CN 0809 40 05; winogron stołowych świeżych. 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia operacji wycofania z rynku mogą złożyć zarówno organizacje producentów (do limitu 20 000 ton na organizację) jak i producenci indywidualni (do limitu 200 ton na producenta). Wycofanie może odbyć się jedynie do podmiotów ujętych w Rejestrze Prezesa ARR prowadzonym w ramach mechanizmu „Administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” z tą różnicą, że operacja wycofania z rynku produktów z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes Agencji na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, wyłącznie jednostce organizacyjnej, która jest dodatkowo organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

W ramach mechanizmu realizowane są zadania m.in. w zakresie:

  1. sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją mechanizmu w OT ARR,
  2. opracowywania i aktualizacji dokumentacji związanej z realizacją mechanizmu np. Warunki uczestnictwa w mechanizmie; obsługi czynności przewidzianych dla Prezesa ARR jako organu drugiej instancji w zakresie działań związanych z mechanizmem (rozpatrywanie skarg i wniosków, prowadzenie postępowań drugiej instancji, przekazywanie skarg na decyzje Prezesa ARR jako organu drugiej instancji do sądów administracyjnych),
  3. współpracy z MRiRW, ARiMR, WIJHARS i innymi organami administracji publicznej.

Dział Interwencji Produktów Roślinnych:

Odpowiada za realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz prawodawstwa krajowego prowadzonych na rynku zbóż oraz na rynku wina, tj. realizuje zadania wynikające z mechanizmów:

   • „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”;
   • „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina”.

 

Rynek Zbóż

Na rynku zbóż w ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Polityką Rolną, Biuro Interwencji administruje mechanizmem „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”.

Interwencyjny zakup zbóż jest jednym z mechanizmów mających bezpośredni wpływ na stabilizację rynku Wspólnoty, którego celem jest zakup nadwyżek zbóż występujących na rynku UE. Mechanizm ten skierowany jest do producentów i handlowców, którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny interwencyjnej. Tak utworzone zapasy zbóż przechowywane są w magazynach interwencyjnych a następnie sprzedawane, w zależności od sytuacji rynkowej, na unijnym rynku wewnętrznym lub na wywóz do krajów trzecich.

W ramach mechanizmu Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż” biuro realizuje następujące zadania:

   • weryfikuje pod względem formalno – prawnym i rozpatruje pod względem merytorycznym złożone przez beneficjentów oferty/oferty przetargowe na zakup zbóż na zapasy interwencyjne oraz na sprzedaż zbóż,
   • monitoruje zadania realizowane przez OT ARR w zakresie interwencyjnego zakupu i przechowywania zbóż,
   • przygotowuje tygodniowe meldunki o stanie zapasów zbóż oraz miesięczne informacje na temat jakości zboża przejętego na zapasy interwencyjne dla Komisji Europejskiej,
   • uczestniczy w przetargach dotyczących sprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych na rynek wewnętrzny Wspólnoty, na rynek wewnętrzny Wspólnoty z określonym przeznaczeniem oraz na wywóz do krajów trzecich,
   • sporządza zestawienia ofert przetargowych do Komisji Europejskiej w przypadku sprzedaży zbóż w celu rozstrzygnięcia przetargu w Brukseli jak i ofert/ofert przetargowych w ramach zakupu zbóż na zapasy interwencyjne,
   • przygotowuje i rozlicza umowy na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych ARR,
   • monitoruje ilości zbóż wydawanych z magazynów interwencyjnych w ramach umów sprzedaży oraz w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

Rynek wina

Na rynku wina w ramach regulacji unijnych objętych Wspólną Polityką Rolną, Biuro Interwencji administruje mechanizmem „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina”.

 

W ramach mechanizmu biuro realizuje następujące zadania:

   • prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu,
   • monitoruje rynek wina w Polsce w zakresie wielkości upraw winorośli, wielkości zbiorów winogron, produkcji wina i moszczu winogronowego, ilości wina wprowadzonego do obrotu, oraz zapasów wina i moszczu winogronowego, w odniesieniu do podmiotów działających w sektorze rynku wina, tj.:
    • producentów albo przedsiębiorców niebędących producentami wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR,
    • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,
    • osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcom, o których mowa powyżej, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR,
    • przedsiębiorców, posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskich o zawartości alkoholu od 5% do 18%, z wyjątkiem piwa, wydane przez marszałka województwa).
   • współpracuje z PIORIN (przekazywanie informacji o położeniu winorośli i uprawianych na nich odmian), IJHARS (przekazywanie danych o miejscu wyrobu wina w celu kontroli procesów enologicznych) oraz MRiRW w zakresie realizacji przepisów na rynku wina;
   • kontroluje uczestników rynku wina w zakresie poprawności danych zawartych w deklaracjach przekazywanych przez nich do ARR oraz spełnienia warunków uzyskania wpisu do ewidencji.

 

Dyrektor: Michał WÓJCIAK, tel. (22) 376-71-09, (22) 376-73-16; fax (22) 376-77-56
Z-ca Dyrektora: Agnieszka GŁOWACKA, tel. (22) 376-78-08
Z-ca Dyrektora: Paweł POLESKI, tel. (22) 376-70-20


 • Kierownik Działu Interwencji Produktów Zwierzęcych – Hanna WOJNIAK, tel. (22) 376-73-23
 • Kierownik Działu Dopłat – Krzysztof SEKULAR, tel. (22) 376-78-03
 • p.o. Kierownik Działu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich – Anna BLACHARSKA, tel. (22) 376-79-23
 • Kierownik Działu Wsparcia Upraw Polowych i Ogrodniczych – Iwona WRONKA, tel. (22) 376-73-84
 • Kierownik Działu Interwencji Produktów Roślinnych – Dorota JABŁOŃSKA-GORZAŁA, tel. (22) 376-77-04
 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 2001
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53