Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Wpłaty na fundusze promocji
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Olszewska-Brzezińska
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2009-06-26 12:33:06
ostatnia zmiana: 2017-08-10 16:47:48
 
 
 

UWAGA:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami:

Fpz_f1  Deklaracja wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

FPZ_z1 Instrukcja wypełniania deklaracji wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych

Informujemy, iż powyższe zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 137/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

 


Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).


Informacja o Funduszach Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

PDF Aktualne dane dotyczące obsługi Funduszy Promocji - sierpień 2016 r. (.pdf)
Do dokonywania wpłat na Fundusz Promocji Mleka zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 2122 j.t.), zobowiązane są „pierwsze podmioty skupujące mleko” (w rozumieniu art. 151 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013) w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala w drodze decyzji wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1. ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 2016, poz.155 j.t).

Podmioty skupujące dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji ustalającej wysokość wpłaty za okresy kwartalne w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Numer rachunku Funduszu Promocji Mleka to:

14 1130 1017 0020 1171 0620 0001
Agencja Rynku Rolnego – Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa


W tytule przelewu należy podać:

 • numer przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,
 • kwartał i rok, za który jest wpłata oraz numer decyzji Prezesa ARR ustalającej wysokość zobowiązania


Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania Agencji.
Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).

Wnioski o udzielenie/wypłatę wsparcia finansowego ze środków funduszy promocji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 54, poz. 327) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292 poz. 1722).

Beneficjent składa wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu ( FPZ_f2). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się wyłącznie na zadanie zamieszczone w planie finansowym funduszu promocji w Centrali ARR w terminie:

 • nie później niż na dzień przed rozpoczęciem realizacji zadania - w przypadku zadań innych niż wspierane ze środków UE ,
 • od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektów programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich do dnia zakończenia realizacji zadania - w przypadku zadań wspieranych ze środków UE.

Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do Centrali ARR.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent zainteresowany uzyskaniem dofinansowania zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Prezes ARR udziela wsparcia z funduszy promocji w formie decyzji administracyjnej.

Po zakończeniu realizacji zadania lub jego części Beneficjent składa wniosek o płatność na formularzu (FPZ_f4). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Centrali ARR w terminie:

 • w przypadku płatności częściowej przed końcem miesiąca po miesiącu, w którym zakończył się dany etap zadania.
 • w przypadku płatności ostatecznej (końcowej) w ciągu czterech miesięcy po upływie miesiąca zakończenia realizacji zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym etapie albo po zakończeniu ostatniego etapu.

Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień wpływu do Centrali Agencji.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia (Fpz_f2) oraz o płatność (Fpz_f4) znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.


Zobacz:


Odprowadzanie wpłat na fundusze promocji

Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122) przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług tj. rolników ryczałtowych;
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu;
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług;

przy zakupie każdego z towarów od którego naliczane są wpłaty na fundusze promocji tj.:

 • świń żywych;
 • bydła i cieląt żywych;
 • koni żywych;
 • owiec żywych;
 • zbóż;
 • owoców i warzyw;
 • drobiu żywego;
 • ryb

są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa na ich rzecz ww. towary) wpłaty na fundusze promocji w wysokości 0,1 % wartości netto. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary.

Naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinno zostać potwierdzone w formie pisemnego oświadczenia zawierającego przynajmniej:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
 • kwotę pobrana z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru;

Wpłaty pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Jednocześnie, przedsiębiorcy

 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy wytwarzają owoce i warzywa
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze. Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz z wpłatą są zobowiązani do złożenia do Prezesa Agencji, za pośrednictwem Oddziału Terenowego ARR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy deklaracji w której w szczególności określona zostanie:

 • wartość zakupionych lub odpowiednio zbytych towarów stanowiąca podstawę naliczenia;
 • kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców;
 • kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.

Jeżeli wysokość kwoty naliczonej nie przekracza pięciokrotnie wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. 58 zł) zobowiązanie to zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał.

W powyższej sytuacji obowiązek złożenia deklaracji powstaje w kwartale, w którym zostanie osiągnięta kwota 58 zł, z uwzględnieniem zasady, iż należy złożyć deklaracje za poszczególne kwartały, a nie jedną tzw. zbiorczą deklarację.

Mimo braku obowiązku dokonania wpłaty i złożenia deklaracji podmiot może dokonać wpłaty zobowiązania i złożenia deklaracji.


Naliczenie wpłat na fundusze od towarów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia

W art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122) ustawodawca przewidział zwolnienie z wpłat na fundusze promocji od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów o VAT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535. z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Istotą więc wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli nie została dokonana na rzecz danego przedmiotu czynności, która byłaby uznana za dostawę towarów, to wówczas u podmiotu tego nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Drugim niezbędnym elementem dostawy jest aby nabyte towary były przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki towaru.

Spełnienie powyższych dwóch warunków jest warunkiem koniecznym uznania danej czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Nie są one jednakże warunkami wyłącznymi. Ustawa, powtarzając w tym zakresie regulacje prawa wspólnotowego, konstruuje wiele dodatkowych warunków o różnym charakterze, które wpływają na możliwość uznania czynności, będącej nabyciem prawa do rozporządzania towarami, które są następnie przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego, za wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów.

Z przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, należy wskazać iż wpłat nie pobiera się od towarów stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zgodnie z powyżej przedstawioną definicją dalsze zbycie towaru przez podmiot krajowy będący właścicielem towarów na terenie kraju nie jest już wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co oznacza iż nie powinien korzystać ze zwolnienia.


Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122) Agencja Rynku Rolnego udostępnia deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych. Deklaracja powinna zostać złożona do Prezesa Agencji za pośrednictwem Oddziału Terenowego ARR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji.

Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Dla III kwartału 2009 r. deklaracje powinny zostać złożone między 1 a 25 października 2009 r. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na więcej niż 1 fundusz promocji składają wyłącznie 1 deklaracje wykazując zobowiązania na poszczególnych funduszach promocji. Natomiast zobowiązania na poszczególne fundusze muszą zostać uregulowane odrębnie na rachunki poszczególnych funduszy promocji.

Pobierz:

Wykaz Oddziałów Terenowych ARR właściwych terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy


Stosowanie zaokrągleń przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122), wskazuje w art. 3 ust. 4 i ust. 5, iż wpłaty na fundusze promocji są:

 • naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów zobowiązanych do naliczenia, pobrania i przekazania wpłat na poszczególne fundusze promocji; lub
 • naliczane i przekazywane bezpośrednio przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
  • wytwarzają owoce i warzywa,
  • prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich
  • prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

Następnie podmioty zobowiązane do naliczania i pobierania wpłat w cyklach kwartalnych są zobowiązane do:

 • złożenia do Prezesa Agencji Rynku Rolnego deklaracji, gdzie wykazywana jest m.in. wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji;
 • dokonania wpłaty na rachunek bankowy danego funduszu promocji w kwocie wskazanej w deklaracji.


Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych wskazuje, iż do wpłat i podmiotów zobligowanych do stosowania przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Ustawa ta przewiduje zasadę zaokrąglania, mającą zastosowanie do wszystkich opłat i należności, która została uregulowana w przepisie art. 63 § 1. Przepis ten stanowi, iż podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jednocześnie należy wskazać, iż § 2 tego przepisu wyłącza zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków tylko w odniesieniu do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych oraz ustawy Ordynacja podatkowa należy wskazać, iż wpłaty na fundusze promocji naliczane i pobierane od dostawców towarów powinny być zaokrąglane do pełnych złotych, zgodnie z przepisem art. 63 § 1. Zasadę zaokrąglania należy również stosować przy samodzielnym naliczaniu wpłat na fundusze promocji przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 6) lit b) i pkt. 8) lit b) i c).

Prawidłowo przeprowadzone zaokrąglenie wpłat na fundusze promocji na etapie naliczenia wpłaty pozwoli na uzyskanie kwoty zobowiązania wyrażonej w pełnych złotych, która powinna być zawarta na deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych.


Rozliczanie podatku VAT przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne w sytuacji, gdy nabywca będący podatnikiem od towarów i usług dokonuje zapłaty za należność na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego uprzejmie informuję, że ARR za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Finansów o opinię w sprawie.

Zgodnie z uzyskaną opinią:
Dokonanie przez nabywcę produktów rolnych (zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług) zapłaty należności na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, pomniejszonej o kwotę należności za towary i usługi dostarczone przez niego rolnikowi ryczałtowemu oraz o potrącenia, które wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), nie ma wpływu na korzystanie przez tego podatnika z prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od całej należności za nabyte produkty rolne.

Ponieważ potrącenia na fundusze promocji wynikają z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122), pobrane kwoty stanowią należności, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Oznacza to, że o ile nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego spełni pozostałe warunki, o których mowa w art. 116 ww. ustawy (m.in. dot. wystawienia faktury VAT RR, dokonania zapłaty należności za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w terminie 14 dni lub w terminie zgodnym z zawartą umową określającą dłuższy termin płatności), będzie przysługiwało mu prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Powyższe stanowisko nie jest interpretacją przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Jeżeli zainteresowane podmioty będą miały wątpliwości w kwestii stosowania przepisów prawa podatkowego, mają one prawo wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b ustawy— Ordynacja podatkowa.

Zasady udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach szczegółowo określają przepisy art. l4b - 14p ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Minister Finansów, na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770, z późn. zm.), upoważnił dyrektorów określonych izb skarbowych do wydawania w jego imieniu indywidualnych interpretacji.

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 2927
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53