Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Wypłaty z Funduszy Promocji
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Olszewska-Brzezińska
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2011-08-03 10:21:36
ostatnia zmiana: 2017-08-11 15:24:42
 
 
 

UWAGA:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami. Zasady te będą miały zastosowanie w sprawach wszczętych począwszy od dnia 08 lipca 2017 r.

Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji;

Fpz _f3 – Zestawienie rzeczowo – finansowe zadania;

Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji;

Fpz _f5 – Szczegółowe zestawienie wydatków;

Fpz _f6 – Sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu;

Fpz_f7 – Propozycja zadania do Planu Finansowego. 

Informujemy, iż powyższe zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 137/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.

Do zadań, które wprowadzono do planu finansowego przed dniem 08 lipca 2017 r. stosuje się "Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych"  z dnia 31 marca 2017 r.

 


Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).

Wnioski o udzielenie/wypłatę wsparcia finansowego ze środków funduszy promocji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 54, poz. 327) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292 poz. 1722).

Beneficjent składa wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu ( FPZ_f2). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się wyłącznie na zadanie zamieszczone w planie finansowym funduszu promocji w Centrali ARR w terminie:

 • nie później niż na dzień przed rozpoczęciem realizacji zadania - w przypadku zadań innych niż wspierane ze środków UE ,
 • od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektów programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich do dnia zakończenia realizacji zadania - w przypadku zadań wspieranych ze środków UE.

Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do Centrali ARR.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent zainteresowany uzyskaniem dofinansowania zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Prezes ARR udziela wsparcia z funduszy promocji w formie decyzji administracyjnej.

Po zakończeniu realizacji zadania lub jego części Beneficjent składa wniosek o płatność na formularzu (FPZ_f4). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Centrali ARR w terminie:

 • w przypadku płatności częściowej przed końcem miesiąca po miesiącu, w którym zakończył się dany etap zadania.
 • w przypadku płatności ostatecznej (końcowej) w ciągu czterech miesięcy po upływie miesiąca zakończenia realizacji zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym etapie albo po zakończeniu ostatniego etapu.

Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień wpływu do Centrali Agencji.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia (Fpz_f2) oraz o płatność (Fpz_f4) znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.


Pobierz:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (.pdf )


Składanie propozycji zadań do planu finansowego

Zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami finansowymi Funduszy Promocji, propozycje do planów finansowych Funduszy Promocji na kolejny rok kalendarzowy powinny zostać złożone do dnia 31 sierpnia i powinny zawierać:

 • opis planowanego zadania;
 • harmonogram działań w ramach zadania;
 • budżet zadania;
 • kalkulacja (zestawienie) kosztów;
 • proponowana wysokość wsparcia z Funduszu Promocji;
 • źródła finansowania zadania;

Dodatkowo, propozycje programów promocyjnych i informacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy) powinny zawierać:

 • identyfikację rynków rolnych, na których realizowane ma być zadanie;
 • analizę strategiczną i marketingową uzasadniającą realizację zadania.

Zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami finansowymi Funduszy Promocji, propozycje zadań złożone po 31 sierpnia nie będą uwzględniane w pierwotnym planie finansowym. Propozycje te będą traktowane jako propozycje zmiany i będą rozpatrywane po zatwierdzeniu planu finansowego.

Propozycji zadań nie należy składać na formularzu Fpz_f4.

Cele na jakie mogą zostać złożone propozycje zadań określone są w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2009, Nr 97, poz. 799 z późn. zm.)

Komisje Zarządzające Funduszy Promocji, na podstawie złożonych propozycji zadań oraz w oparciu o zasady gospodarowania Funduszami Promocji, ustalają plan finansowy na dany rok dla każdego funduszu promocji. Plan finansowy zawiera zadania realizowane ze środków Funduszy Promocji.


Wyłącznie zadania ujęte w planie finansowym danego Funduszu mogą być dofinansowane ze środków Funduszy.Pobierz:

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2009, Nr 97, poz. 799 z późn. zm.)

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 6176
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53