Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
(tekst jednolity)
(Dz.U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.)Zmiana do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
wprowadzona na mocy art. 128
ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1512)Zmiana do ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
wprowadzona na mocy art. 84
ustawy z dnia 11 LIPCA 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146)


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72