Sprawozdanie z działalności ARR w 2007 r.


Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2007 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 2,64 MB)


SPIS TREŚCI

I. AGENCJA RYNKU ROLNEGO – AKREDYTOWANA AGENCJA PŁATNICZA UE
1. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego

II. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH WPR I MECHANIZMÓW KRAJOWYCH
1. Działania interwencyjne na rynku rolno-żywnościowym
2. Podsumowanie wydatków ARR w 2007 r. w ramach mechanizmów WPR
i krajowych

III. ADMINISTROWANIE OBROTEM TOWAROWYM Z ZAGRANICĄ
1. Administrowanie mechanizmami handlowymi WPR w zakresie obrotu towarowego
z krajami trzecimi
2. Działania ARR w ramach regulacji handlu zagranicznego

IV. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
1. Działalność ARR prowadzona w 2007 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
2. Krajowa działalność ARR w 2007 r.
2.3. Wierzytelności ARR
2.4. Wydatki majątkowe
V. SYSTEM INFORMACYJNY
1. Cele systemu informacji
2. Formy działalności informacyjno-edukacyjnej
3. Analizy, prognozy i informacje o rynku rolno-żywnościowym

VI. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
1. Realizacja programów pomocowych
2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
3. Udział ARR w pracach legislacyjnych KE

VII. SYSTEM KONTROLI
1. Audyt wewnętrzny
2. Kontrola wewnętrzna
3. Służby techniczne

VIII. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Dostosowania legislacyjne
2. Zarządzanie kadrami
3. Szkolenia
4. Realizacja programu informatyzacji
5. Polityka bezpieczeństwa informacji
6. Plan Zachowania Ciągłości Działania
7. Działania związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością
8. Tryb udzielania zamówień publicznych
9. Zaangażowanie ARR w spółkach prawa handlowego
10. Rejestracja przedsiębiorców
SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKS


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72