Polityka Jakości, Antykorupcyjna i Bezpieczeństwa Informacji Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego – pełniąc funkcję agencji płatniczej UE – zapewnia skuteczne wdrożenie i realizację mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych. Służą one stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności produktów wytwarzanych na rynku krajowym i unijnym. Agencja Rynku Rolnego jako instytucja pośrednicząca skutecznie realizuje także program operacyjny, który służy wspieraniu spójności społecznej w Unii Europejskiej w ramach polityki spójności. ARR dąży do spełniania oczekiwań uczestników rynku rolno-spożywczego poprzez: wzrost jakości oferowanych usług, optymalizację realizacji zadań oraz dążenie do poszerzania zakresu oferowanego wsparcia w granicach określonych prawodawstwem krajowym i UE.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zadań oraz zachowania poufności, dostępności i integralności zasobów informacyjnych, Agencja Rynku Rolnego wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001 oraz Wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym uwzględniającymi strategię działania Państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Główne cele stanowiące ramy dla procesów i zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, to:

Kierownictwo Agencji Rynku Rolnego deklaruje konsekwentny i systematyczny nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki, dokonywanie jej okresowych przeglądów i aktualizacji, zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu stałe podnoszenie poziomu realizacji wykonywanych zadań oraz zapewnienie stosowania określonych sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych.


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72