UWAGA! Przedsiębiorcy współpracujący z ARR


W związku z koniecznością ujednolicenia sposobu postępowania dotyczącego odbioru dokumentów Biura Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą (m.in. pozwolenia na wywóz/przywóz – AGREX/AGRIM, świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji, certyfikatów P2 oraz innych dokumentów) bezpośrednio w siedzibie ARR przekazuję informację określającą jednoznacznie zasady współpracy:


Jednocześnie przypominam, że w gestii zlecającego usługę kurierską jest przygotowanie listu przewozowego. Zatem, nie jest możliwe wypełnianie tego dokumentu przez pracowników ARR.

Ze względu na dotychczas zaistniałe przypadki nieporozumień wynikających z niesformalizowania ww. zachowań (m.in. obciążania ARR za usługę kurierską) w razie nie spełnienia powyższych zasad, pracownik Kancelarii jest zobowiązany do odmowy wydania dokumentów.

Zastępca Prezesa ARR
Andrzej Łuszczewski


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72