Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

 

W dniu 31 maja 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki wręczył powołania członkom Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych na nową kadencję 2017-2020.

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych utworzone zostały na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122 z późn. zm.). Kadencja członków komisji zarządzających, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy, trwa 4 lata licząc od dnia ich powołania.

Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. z 2016, poz. 2304), zgłosiły swoich kandydatów na członków poszczególnych komisji.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, dokonał wyboru pozostałych członków komisji zarządzających biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie o funduszach promocji.

 

Załącznik:

 


UWAGA:

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż ukazały się zmienione „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” obowiązujące od dnia 23 października 2016 r. wraz z następującymi załącznikami:


Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji w wersji 3.2;

Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji w wersji 3.2.


Fpz _f1 – Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych w wersji 7.2;

FPZ_z1 – Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych w wersji 6.1.


Informujemy, iż ww. zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Nr 219/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 21 października 2016 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne są na stronie internetowej ARR.Dnia 14 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 292, poz. 1722).Informacja o Funduszach Promocji Produktów Rolno – Spożywczych

PDF Aktualne dane dotyczące obsługi Funduszy Promocji - sierpień 2016 r. (.pdf)


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72