Zasady rejestracji przedsiębiorców

Przedsiębiorca zamierzający uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego (WPR_P1_f1), przedsiębiorca proszony jest o zapoznanie się z „Instrukcją wypełniania formularza rejestracyjnego” (WPR_P1_z1).

Do rejestracji dochodzi na podstawie wypełnionego i złożonego w ARR formularza rejestracyjnego (WPR_P1_f1), stanowiącego wraz z „Instrukcją wypełniania formularza rejestracyjnego” (WPR_P1_z1) załącznik do niniejszej informacji lub innych wniosków rejestracyjnych, o których mowa w pkt. V „Zasad rejestracji przedsiębiorców”.

Przedsiębiorcy rejestrują się w ARR składając formularz rejestracyjny oraz następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu:


Spółki cywilne – składają umowę spółki cywilnej.

Placówki oświatowe, organizacje wyznaniowe, zakłady penitencjarne instytucje lub organizacje niedochodowe składają akt powołania placówki i akt mianowania dyrektora, ewentualnie zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia niniejszego formularza) z właściwego urzędu w tej sprawie lub akt prawny powołujący dany zakład penitencjarny.

Osoba reprezentująca grupę/organizację producentów, do formularza rejestracyjnego załącza dodatkowo listę członków grupy/organizacji producentów zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę, minimum jeden z atrybutów - nr ARR, NIP, PESEL, REGON (przedsiębiorca zagraniczny zamiast wymienionych numerów podaje nr paszportu) oraz nr ARiMR o ile został nadany. W przypadku formularza złożonego w celu aktualizacji składu grupy/organizacji producentów załącza się, sporządzoną w sposób wyżej opisany, listę zawierającą jedynie wyszczególnione zmiany w obrębie członków grupy/organizacji.

W przypadku dokumentów rejestracyjnych składanych przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dostępnych rejestrów, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

Ponadto pracownik organu, który potwierdził dokument za zgodność z oryginałem załącza pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.

UWAGA:

Podanie nr NIP w polu 10 – jest nieobowiązkowe jedynie dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

Przedsiębiorca może w formularzu rejestracyjnym (WPR_P1_f1) podać w polu 12 - dodatkowy numer NIP, jeżeli zamierza wykorzystać ten dodatkowy NIP w rozliczeniach finansowych z ARR.


UWAGA:

W przypadku braku możliwości ustalenia stanu faktycznego czy też prawnego na podstawie rejestrów publicznych czy też przedstawionych do wglądu dokumentów urzędowych, Agencja Rynku Rolnego może zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego dany stan faktyczny czy też prawny. Przedłożone zaświadczenie powinno zawierać aktualne dane na dzień jego złożenia (dokument nie starszy niż trzy miesiące). Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami zgodnie z obowiązującymi w ARR zasadami.

Dodatkowe informacje
dotyczące rejestracji przedsiębiorców
uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR


I. Kiedy należy wypełnić formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1)?

Zasadą jest, aby rejestrować się na podstawie formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić przed przystąpieniem przedsiębiorcy do uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR.


Przedsiębiorca rejestruje się tylko raz, a nadany numer rejestracyjny będzie wykorzystywał we wszystkich mechanizmach, w których będzie uczestniczył.


II. Gdzie można otrzymać formularz rejestracyjny?

Formularz rejestracyjny można uzyskać:

III. Gdzie można złożyć formularz rejestracyjny?

Przedsiębiorcy krajowi (osoby fizyczne, osoby prowadzące zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą oraz osoby reprezentujące grupę producentów rolnych) – składają formularz rejestracyjny w Oddziałach Terenowych ARR lub Centrali ARR.


Przedsiębiorcy zagraniczni nieposiadający zarejestrowanej w Polsce działalności gospodarczej – składają formularz rejestracyjny w Centrali ARR.


Formularz rejestracyjny wraz z dokumentami potwierdzającymi PDR mogą zostać:


IV. Obowiązek aktualizacji danych zawarty w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian dotyczących danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym, przedsiębiorca musi ponownie złożyć nowy formularz rejestracyjny lub inny wniosek rejestracyjny, o których mowa w pkt. V „Zasad rejestracji przedsiębiorców”, wypełniając wszystkie pola aktualnymi danymi.
W formularzu zakreśla pole nr 2, zaznaczając tym samym, że formularz składany jest w celu aktualizacji danych.

Przedsiębiorcy już zarejestrowani, ale pragnący zaktualizować swoje dane, do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają jedynie te dokumenty, które potwierdzają nowe, zaktualizowane dane, o ile są wymagane.


V. Informacja o sposobie wypełnienia formularza przez przedsiębiorcę krajowego

Dla przedsiębiorcy krajowego przewidziano możliwość rejestracji i aktualizacji danych – na podstawie innych dokumentów niż formularz rejestracyjny (WPR_P1_f1):


wniosków merytorycznych na podstawie których rejestruje się przedsiębiorcę:

 1. wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (Dms_P1_f2),
 2. deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1)
 3. wniosku o zatwierdzenie dostawcy do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” (OWS01V1),
 4. wniosku o zatwierdzenie szkoły podstawowej do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” (OWS02V1),
 5. wniosku o zatwierdzenie podmiotu realizującego zadania z zakresu komunikacji i/lub oceny programu „Owoce i warzywa w szkole”.
 6. powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofywania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem,
 7. wniosek o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia (DZE01V1),
 8. powiadomienie dotyczące RDK_1031/2014 (niezbieranie plonów/bezpłatna dystrybucja),
 9. wniosek o przyznanie wsparcia RDK 1031/2014,
 10. wniosek o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1),
 11. wniosek o uznanie organizacji charytatywnej (Row_P1_f1),
 12. wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej (Row_P1_f2),
 13. wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka (Tnp1_W1),
 14. wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń (Wpw_P1_f1),
 15. powiadomienie RDK_2016/921 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) (Wow).
 16. wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka
 17. wniosek o udzielenie pomocy producentowi świń z obszaru, o którym mowa w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014r. do zakupu jałówek lub buhaja (PRB 02V1)
 18. wniosek o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja – producent świń (PRB04V1)
 19. wniosek o udzielenie pomocy producentowi mleka do zakupu jałówek lub buhaja (PRB01V1)
 20. wniosek o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja-producent mleka (PRB03V1)
 21. wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych (PRS01V1)
 22. wniosek o płatność z tytułu refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych (PRS02V1)
 23. wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju (PWS01V1)
 24. Wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych (PRKM01V1)
 25. Wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt (PROJ01V1)
 26. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka (PZSM01V1)


wniosków merytorycznych na podstawie których przedsiębiorca aktualizuje swoje dane:

 1. wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (Dms_P1_f2),
 2. deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1),
 3. wniosku o zatwierdzenie dostawcy do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” (OWS01V1),
 4. wniosku o zatwierdzenie szkoły podstawowej do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” (OWS02V1).
 5. powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofywania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem,
 6. wniosek o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia (DZE01V1)
 7. powiadomienie dotyczące RDK_1031/2014 (niezbieranie plonów/bezpłatna dystrybucja),
 8. wniosek o przyznanie wsparcia RDK 1031/2014,
 9. wniosek o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1),
 10. wniosek o uznanie organizacji charytatywnej (Row_P1_f1),
 11. wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej (Row_P1_f2),
 12. wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka (Tnp1_W1),
 13. wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń (Wpw_P1_f1),
 14. powiadomienie RDK_2016/921 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) (Wow).
 15. wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka
 16. wniosek o udzielenie pomocy producentowi świń z obszaru, o którym mowa w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014r. do zakupu jałówek lub buhaja (PRB 02V1)
 17. wniosek o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja – producent świń (PRB04V1)
 18. wniosek o udzielenie pomocy producentowi mleka do zakupu jałówek lub buhaja (PRB01V1)
 19. wniosek o płatność refundacji do zakupu jałówek lub buhaja-producent mleka (PRB03V1)
 20. wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych (PRS01V1)
 21. wniosek o płatność z tytułu refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych (PRS02V1)
 22. wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju (PWS01V1)
 23. Wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych (PRKM01V1)
 24. Wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt (PROJ01V1)
 25. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka (PZSM01V1)


VI. Informacja o sposobie wypełnienia formularza przez przedsiębiorcę zagranicznego.

1. Przedsiębiorca zagraniczny, który nie prowadzi działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie Polski, wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:

2. Przedsiębiorca zagraniczny dołącza do formularza rejestracyjnego oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane zawarte w formularzu.

3. Przedsiębiorcy zagraniczni będący producentami rolnymi[1] tj.:osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 , lub posiadaczem zwierzęcia - pole 3 formularza - są zwolnieni z obowiązku składania oświadczeń.

4. Przedsiębiorca zagraniczny rejestruje się i aktualizuje dane – na podstawie formularza rejestracyjnego (WPR_P1_f1) oraz dopuszcza się złożenie deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1).

5. Przedsiębiorcy zagraniczni wpłacający na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych lub korzystający ze środków tych funduszy, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2122 ) - nie mają obowiązku składania oświadczeń, tylko w przypadku, gdy dokonują rejestracji lub aktualizacji danych w CRP na podstawie formularza deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1). Rejestracja lub aktualizacja danych w CRP na podstawie wymienionego formularza (FPZ_f1) bez potwierdzania danych powoduje, że w przypadku uczestnictwa w innym mechanizmie przedsiębiorca będzie wezwany do uzupełnienia oświadczenia.

6. Dokumenty przedkładane przez przedsiębiorcę zagranicznego muszą być urzędowo przetłumaczone na język polski.[2][1] Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 z późn.zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.224 z późn. zm.).

Pobierz:


Formularz rejestracyjny (.pdf)

Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego (.pdf)

Rules for registration of entrepreneurs (.pdf)


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72