Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Statut ARR  

 

Dz.U.08.30.181

2010.08.26 zm. Dz.U.2010.145.977 § 1

2011.07.05 zm. Dz.U.2011.128.726 § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

(Dz. U. z dnia 25 lutego 2008 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) zarządza się, co następuje:

§ 1. Agencji Rynku Rolnego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 102, poz. 1080).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

ZAŁĄCZNIK

STATUT AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§ 1. Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) oraz niniejszego statutu.

Rozdział 2

Prezes Agencji

§ 2. 1. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Agencji sprawuje swoje funkcje przy pomocy:

1) zastępców Prezesa Agencji,

2) dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali,

3) dyrektorów oddziałów terenowych

- którzy są odpowiedzialni za realizację spraw objętych zakresem ich działania.

3. W czasie nieobecności Prezesa Agencji lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz, wyznaczony przez Prezesa Agencji, jeden z jego zastępców.

4. Prezes Agencji określa zakres zadań jego zastępców.

§ 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrali oraz oddziałach terenowych Agencji wykonuje Prezes Agencji lub osoby przez niego upoważnione.

Rozdział 3

Centrala

§ 4. 1. W Centrali wydziela się piony:

1) organizacyjno-prawny;

2) kontrolny;

3) finansowo-administracyjny;

4) analiz i interwencji;

5) współpracy europejskiej i obrotu towarowego z zagranicą;

6) kwotowania i innych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej lub mechanizmów krajowych.

2. Działalność pionów koordynuje Prezes Agencji lub wskazany przez niego zastępca.

3. W poszczególnych pionach wydziela się biura, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

4. W skład biur i zespołów, o których mowa w ust. 3, wchodzą działy i samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. Liczbę, nazwę, szczegółowy zakres działania oraz podporządkowanie organizacyjne komórek, o których mowa w § 4 ust. 3, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

§ 6. 1. Prezes Agencji może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.

2. W skład komisji i zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić pracownicy Agencji lub osoby niebędące pracownikami Agencji.

Rozdział 4

Oddziały terenowe

§ 7. 1. W skład Agencji wchodzi 16 oddziałów terenowych.

2. Zasięg terytorialny oddziału terenowego obejmuje obszar województwa.

3. Siedzibami oddziałów terenowych są dla województw:

1) dolnośląskiego - Wrocław;

2) kujawsko-pomorskiego - Bydgoszcz;

3) lubelskiego - Lublin;

4) lubuskiego - Gorzów Wielkopolski;

5) łódzkiego - Łódź;

6) małopolskiego - Kraków;

7) mazowieckiego - Warszawa;

8) opolskiego - Opole;

9) podkarpackiego - Rzeszów;

10) podlaskiego - Białystok;

11) pomorskiego - Gdynia;

12) śląskiego - Katowice;

13) świętokrzyskiego - Kielce;

14) warmińsko-mazurskiego - Olsztyn;

15) wielkopolskiego - Poznań;

16) zachodniopomorskiego - Szczecin.

4. Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.

§ 8. 1. W skład oddziałów terenowych wchodzą sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2. Nazwę oraz zakres działania poszczególnych sekcji i samodzielnych stanowisk pracy, wchodzących w skład oddziałów terenowych, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 9. Gospodarka finansowa Agencji obejmuje jej działalność ustawową, w tym:

1) administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej;

2) administrowanie mechanizmami pomocy krajowej;

3) działalność administracyjną.

§ 10. (1) 1. Przychodami Agencji są:

1) dotacje budżetowe ustalane corocznie w ustawie budżetowej;

2) przychody z prowadzonej działalności;

3) środki przeznaczone na prefinansowanie i współfinansowanie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

4) inne przychody.

2. Przychody określone w ust. 1 Agencja przeznacza na realizację działalności, o której mowa w § 9.

3. Agencja, w celu realizacji działalności, o której mowa w § 9 pkt 2 i 3, może zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).

4. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są przekazywane, gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, dotyczącymi przekazywania, gromadzenia, wydatkowania i ewidencjonowania środków publicznych.

§ 11. 1. Agencja tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

2. Fundusz statutowy ulega:

1) zwiększeniu o, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji:

a) wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie,

b) (2) (uchylona);

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę netto nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) (3) zwiększeniu o zysk netto za ubiegły rok obrotowy;

2) zmniejszeniu o stratę netto za ubiegły rok obrotowy.

§ 12. 1. (4) Projekt rocznego planu finansowego Agencji jest sporządzany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wraz z projektem rocznego planu finansowego Agencja przygotowuje:

1) szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych zawartych w projekcie tego planu;

2) (5) zestawienie planowanych wpływów i wydatków, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku oraz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

3. (6) (uchylony).

§ 13. (7) (uchylony).

§ 14. Przyjęte przez Agencję zasady rachunkowości powinny zapewnić wyodrębnienie ewidencji księgowej w zakresie działalności związanej z administrowaniem przez Agencję mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz w zakresie pozostałej działalności.

§ 15. (8) (uchylony).

§ 16. 1. (9) Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznych sprawozdań finansowych Agencji ponosi Agencja.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes Agencji przedkłada, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w ust. 3, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Rozdział 6

Przedstawicielstwo

§ 17. 1. Prezes Agencji ustanawia przedstawicieli do działania w jego imieniu, w tym udziela pełnomocnictwa, w formie pisemnej.

2. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego jest wymagane w sprawach dotyczących:

1) zakupu i sprzedaży środków trwałych;

2) obejmowania oraz zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

3) zaciągania innych zobowiązań finansowych ponad kwoty określone przez Prezesa Agencji w pełnomocnictwie ogólnym.

§ 18. W zakresie nieuregulowanym w § 17 do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

Przypisy:

1) Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz.U.10.145.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

2) Załącznik § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b) uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U.11.128.726) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2011 r.

3) Załącznik § 11 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U.11.128.726) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2011 r.

4) Załącznik § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz.U.10.145.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

5) Załącznik § 12 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz.U.10.145.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

6) Załącznik § 12 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz.U.10.145.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

7) Załącznik § 13 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz.U.10.145.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

8) Załączni § 15 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2010 r. (Dz.U.10.145.977) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 sierpnia 2010 r.

9) Załącznik § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U.11.128.726) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2011 r. 
     
Wyświetleń strony: 62539
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53