Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Sprawozdanie z działalności ARR w 2007 r.  

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2007 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 2,64 MB)


SPIS TREŚCI

I. AGENCJA RYNKU ROLNEGO – AKREDYTOWANA AGENCJA PŁATNICZA UE
1. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego

II. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH WPR I MECHANIZMÓW KRAJOWYCH
1. Działania interwencyjne na rynku rolno-żywnościowym
  1.1. Rynek zbóż
   1.1.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
   1.1.2. Refundacje wywozowe
  1.2. Rynek mięsa
   1.2.1. Wieprzowina
    1.2.1.1. Refundacje wywozowe do wieprzowiny
    1.2.1.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
   1.2.1. Wołowina i cielęcina
    1.2.2.1. Refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny
  1.3. Rynek drobiu i jaj
   1.3.1. Refundacje wywozowe do drobiu i jaj
   1.3.2. Wsparcie rynku w sektorze jaj i drobiu
  1.4. Rynek mleka
   1.4.1. Mleko surowe
    1.4.1.1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych
    w placówkach oświatowych
    1.4.1.2. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
   1.4.2. Masło
    1.4.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
    1.4.2.2. Refundacje wywozowe do masła
    1.4.2.3. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje
    niedochodowe
    1.4.2.4. Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego
    i śmietanki
    1.4.2.5. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
    1.4.2.6. Wystawianie certyfikatów jakości masła przeznaczonego
    do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR w innych
    państwach członkowskich UE
   1.4.3. Mleko w proszku
    1.4.3.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka
    w proszku
    1.4.3.2. Refundacje wywozowe do mleka w proszku
   1.4.4. Sery
    1.4.4.1. Dopłaty do prywatnego przechowywania serów
    1.4.4.2. Refundacje do wywozu serów
    1.4.4.3. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów
   1.4.5. Refundacje do wywozu innych produktów mleczarskich
   1.4.6. Kwotowanie produkcji mleka
   1.4.7. Rejestr podmiotów skupujących mleko
   1.4.8. Administrowanie Funduszem Promocji Mleczarstwa
  1.5. Rynek cukru
   1.5.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż cukru
   1.5.2. Refundacje wywozowe do cukru
   1.5.3. Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym
   1.5.4. Opłaty cukrowe
   1.5.5. Monitorowanie produkcji cukru oraz opłaty na rynku cukru
   1.5.6. Przetwarzanie cukru przemysłowego
   1.5.7. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego
   1.5.8. Rozliczanie eksportu cukru C
  1.6. Rynek skrobi
   1.6.1. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
   1.6.2. Płatności dla plantatorów ziemniaków w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
   1.6.3. Refundacje wywozowe do skrobi ziemniaczanej
   1.6.4. Dopłaty do skrobi wykorzystywanej na cele niespożywcze
  1.7. Rynek tytoniu
   1.7.1. Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego
   1.7.2. Płatności dla producentów surowca tytoniowego
  1.8. Rynek nasion
  1.9. Rynek miodu
  1.10. Rynek suszu paszowego
  1.11. Rynek owoców i warzyw
   1.11.1. Refundacje wywozowe do świeżych owoców i warzyw
   1.11.2. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw
   nieprzeznaczonych do sprzedaży
  1.12. Rynek lnu i konopi
  1.13. Rynek wina
  1.14. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej
  1.15. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
  1.16. Produkty przetworzone non-aneks I
  1.17. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
  1.18. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych
  1.19. Kontrola wykorzystania surowców uprawianych na gruntach odłogowanych
  z przeznaczeniem do wytworzenia produktów nieżywnościowych
2. Podsumowanie wydatków ARR w 2007 r. w ramach mechanizmów WPR
i krajowych

III. ADMINISTROWANIE OBROTEM TOWAROWYM Z ZAGRANICĄ
1. Administrowanie mechanizmami handlowymi WPR w zakresie obrotu towarowego
z krajami trzecimi
  1.1. Handel zagraniczny na rynku mleka
  1.2. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
  1.3. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
  1.4. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj oraz na rynku albumin
  1.5. Handel zagraniczny na rynku zbóż
  1.6. Handel zagraniczny na rynku cukru
  1.7. Handel zagraniczny w zakresie prod. przetworzonych non-aneks I
  1.8. Handel zagraniczny na rynku ryżu
  1.9. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
  1.10. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłuszczów
  1.11. Handel zagraniczny na rynku bananów
  1.12. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
  1.13. Handel zagraniczny na rynku przetworów owocowych i warzywnych
  1.14. Handel zagraniczny na rynku wina
  1.15. Handel zagraniczny na rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
2. Działania ARR w ramach regulacji handlu zagranicznego

IV. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
1. Działalność ARR prowadzona w 2007 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
  1.1. Obrót środkami finansowymi
  1.2. Zabezpieczenia
  1.3. Koszty interwencji z podziałem na rodzaje i produkty
   1.3.1. Sprzedaż interwencyjna
   1.3.2. Koszty utrzymania zapasów i transportu
  1.4. Wydatki II kategorii
  1.5. Przychody ze sprzedaży
  1.6. Wynik finansowy ARR w 2007 r. na działalności WPR
  1.7. Wierzytelności ARR z tytułu administrowania mechanizmami WPR
2. Krajowa działalność ARR w 2007 r.
  2.1. Obrót środkami finansowymi
  2.2. Wynik finansowy w 2007 r. na działalności krajowej
   2.2.1. Wynik finansowy ARR
   2.2.2. Działalność administracyjna
  2.2.3. Działalność w zakresie płatności dla producentów surowca tytoniowego
  oraz plantatorów ziemniaków skrobiowych
  2.2.4. Działalność w zakresie realizacji projektów w ramach dotacji celowych
  2.2.5. Wydatki zaległych dopłat do eksportu cukru
2.3. Wierzytelności ARR
2.4. Wydatki majątkowe
V. SYSTEM INFORMACYJNY
1. Cele systemu informacji
2. Formy działalności informacyjno-edukacyjnej
  2.1. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym UE
3. Analizy, prognozy i informacje o rynku rolno-żywnościowym
  3.1. Pozyskiwanie informacji
  3.2. Opracowania analityczno-prognostyczne

VI. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
1. Realizacja programów pomocowych
  1.1. Projekty współpracy bliźniaczej
  1.2. Projekty polskiej pomocy rozwojowej
  1.3. Projekty wsparcia w ramach „Środków przejściowych”
  1.4. Wsparcie techniczne Biura KE TAIEX
2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
  2.1. Udział ARR w konferencjach i spotkaniach przedstawicieli państw członkowskich UE
  2.2. Współpraca z instytucjami sektora rolnego
3. Udział ARR w pracach legislacyjnych KE
  3.1. Udział przedstawicieli ARR w pracach organów pomocniczych UE
  3.2. Udział ARR w pracach Rady UE
  3.3. Udział ARR w pracach legislacyjnych, w tym obsługa tłumaczeniowa

VII. SYSTEM KONTROLI
1. Audyt wewnętrzny
2. Kontrola wewnętrzna
3. Służby techniczne

VIII. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Dostosowania legislacyjne
  1.1. Akty prawne regulujące organizację i zadania ARR
  1.2. Akty prawne regulujące działania ARR na rynkach rolnych
  1.3. Monitorowanie regulacji prawnych UE
2. Zarządzanie kadrami
3. Szkolenia
4. Realizacja programu informatyzacji
5. Polityka bezpieczeństwa informacji
6. Plan Zachowania Ciągłości Działania
7. Działania związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością
8. Tryb udzielania zamówień publicznych
9. Zaangażowanie ARR w spółkach prawa handlowego
10. Rejestracja przedsiębiorców
SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKS

 
     
Wyświetleń strony: 44043
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53