Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Sprawozdanie z działalności ARR w 2008 r.  

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2008 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 2,89 MB)


SPIS TREŚCI

I. AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AKREDYTOWANA AGENCJA PŁATNICZA UE
1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego
2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego

II. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH ADMINISTROWANYCH MECHANIZMÓW
1. Działania interwencyjne na rynku rolno-żywnościowym
  1.1. Rynek zbóż
   1.1.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
   1.1.2. Refundacje wywozowe
  1.2. Rynek mięsa
   1.2.1. Wieprzowina
    1.2.1.1. Refundacje wywozowe do wieprzowiny
    1.2.1.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
   1.2.2. Wołowina i cielęcina
    1.2.2.1. Refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny
  1.3. Rynek drobiu i jaj
   1.3.1. Refundacje wywozowe do drobiu i jaj
  1.4. Rynek mleka
   1.4.1. Mleko surowe
    1.4.1.1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
    1.4.1.2. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
   1.4.2. Masło
    1.4.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
    1.4.2.2. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe
    1.4.2.3. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
    1.4.2.4. Wystawianie certyfikatów jakości masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR w innych państwach członkowskich UE
   1.4.3. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
    1.4.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
   1.4.4. Sery
    1.4.4.1. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów
   1.4.5. Refundacje wywozowe do masła, mleka w proszku, serów i innych produktów mleczarskich
   1.4.6. Kwotowanie produkcji mleka
   1.4.7. Rejestr podmiotów skupujących mleko
   1.4.8. Administrowanie Funduszem Promocji Mleczarstwa
  1.5. Rynek cukru
   1.5.1. Refundacje wywozowe do cukru
   1.5.2. Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru
    1.5.2.1. Opłaty cukrowe
   1.5.3. Przetwarzanie cukru przemysłowego
   1.5.4. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego
   1.5.5. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego
  1.6. Rynek skrobi ziemniaczanej
   1.6.1. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
   1.6.2. Płatności dla plantatorów ziemniaków w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
   1.6.3. Refundacje wywozowe do skrobi ziemniaczanej
  1.7. Rynek tytoniu
   1.7.1. Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego
   1.7.2. Płatności dla producentów surowca tytoniowego
    1.7.2.1. Płatność związana z produkcją (coupled)
    1.7.2.2. Płatność niezwiązana z produkcją (decoupled)
  1.8. Rynek nasion
  1.9. Rynek miodu
  1.10. Rynek suszu paszowego
  1.11. Rynek owoców i warzyw
   1.11.1. Refundacje wywozowe do świeżych owoców i warzyw
   1.11.2. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
   1.11.3. Program „Owoce w szkole”
  1.12. Rynek lnu i konopi
  1.13. Rynek wina
  1.14. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej
  1.15. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
  1.16. Produkty przetworzone non-aneks I
  1.17. Pomoc do plantacji trwałych
  1.18. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
  1.19. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych
  1.20. Kontrola wykorzystania surowców uprawianych na gruntach odłogowanych z przeznaczeniem do wytworzenia produktów nieżywnościowych
2. Podsumowanie wydatków ARR w 2008 r. w ramach administrowanych mechanizmów

III. ADMINISTROWANIE OBROTEM TOWAROWYM Z ZAGRANICĄ
1. Administrowanie mechanizmami handlowymi WPR w zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi
  1.1. Handel zagraniczny na rynku mleka
  1.2. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
  1.3. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
  1.4. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
  1.5. Handel zagraniczny na rynku zbóż
  1.6. Handel zagraniczny na rynku cukru
  1.7. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych non-aneks I
  1.8. Handel zagraniczny na rynku ryżu
  1.9. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
  1.10. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłuszczów
  1.11. Handel zagraniczny na rynku bananów
  1.12. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
  1.13. Handel zagraniczny na rynku przetworów owocowych i warzywnych
  1.14. Handel zagraniczny na rynku wina
2. Podsumowanie działań ARR w ramach regulacji handlu zagranicznego

IV. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
1. Działalność ARR prowadzona w 2008 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
  1.1. Obrót środkami finansowymi
  1.2. Zabezpieczenia
  1.3. Wydatki związane z rozdysponowaniem zapasów interwencyjnych
  1.4. Wierzytelności Agencji Rynku Rolnego z tytułu WPR
2. Krajowa działalność ARR w 2008 r.
  2.1. Obrót środkami finansowymi
  2.2. Rozliczenie środków finansowych na działalności krajowej w 2008 r.
   2.2.1. Działalność administracyjna
   2.2.2. Działalność w zakresie realizacji mechanizmów krajowych
   2.2.3. Działalność w zakresie płatności uzupełniających dla producentów surowca tytoniowego i plantatorów ziemniaków skrobiowych
   2.2.4. Działalność w zakresie realizacji projektu „Mołdowa"
   2.2.5. Działalność w zakresie realizacji pozostałych projektów
   2.2.6. Zaległe dopłaty do eksportu cukru
  2.3. Wydatki majątkowe
  2.4. Wierzytelności ARR z tytułu działalności krajowej
V. SYSTEM INFORMACYJNY
1. Cele systemu informacji
2. Formy działalności informacyjnej
  2.1. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym UE
3. Analizy, prognozy i informacje o rynku rolno-żywnościowym
  3.1. Pozyskiwanie informacji
  3.2. Opracowania analityczno-prognostyczne
VI. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
1. Realizacja programów pomocowych
  1.1. Projekty współpracy bliźniaczej
  1.2. Projekty polskiej pomocy rozwojowej
  1.3. Projekty wsparcia w ramach środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w tym środków Unii Europejskiej
  1.4. Wsparcie techniczne Biura KE TAIEX
2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
  2.1. Udział ARR w konferencjach i spotkaniach przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej
  2.2. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych w ARR
3. Udział ARR w pracach związanych ze stanowieniem prawa Unii Europejskiej
  3.1. Udział przedstawicieli ARR w pracach organów pomocniczych UE
  3.2. Udział ARR w pracach legislacyjnych, w tym obsługa tłumaczeniowa
VII. SYSTEM KONTROLI
1. Audyt wewnętrzny
2. Kontrola wewnętrzna
3. Służby techniczne

VIII. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Dostosowania legislacyjne
  1.1. Akty prawne regulujące organizację i zadania ARR
  1.2. Akty prawne regulujące działania ARR na rynkach rolnych
  1.3. Monitorowanie regulacji prawnych UE
2. Zarządzanie kadrami
3. Szkolenia
4. Realizacja programu informatyzacji
5. Polityka Bezpieczeństwa Informacji
6. Plan Zachowania Ciągłości Działania
7. Działania związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością
8. Tryb udzielania zamówień publicznych
9. Zaangażowanie ARR w spółkach prawa handlowego
10. Rejestracja przedsiębiorców

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKS

 
     
Wyświetleń strony: 43329
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53