Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Sprawozdanie z działalności ARR w 2009 r.  

   

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2009 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 5,05 MB)


SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ
1.1. Zakres działalności i status prawny Agencji Rynku Rolnego
1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego
1.3. Ocena działalności ARR przez jednostki zewnętrzne

2. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH ADMINISTROWANYCH MECHANIZMÓW
2.1. Działania interwencyjne na rynku rolno-żywnościowym
2.1.1. Rynek zbóż
2.1.1.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
2.1.2. Rynek mięsa czerwonego
2.1.2.1. Wieprzowina
2.1.2.1.1. Refundacje wywozowe do wieprzowiny
2.1.2.2. Wołowina i cielęcina
2.1.2.2.1. Refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny
2.1.3. Rynek drobiu i jaj
2.1.3.1. Refundacje wywozowe do drobiu i jaj
2.1.4. Rynek mleka
2.1.4.1. Mleko surowe
2.1.4.1.1. Program „Szklanka mleka”
2.1.4.1.1.1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
2.1.4.1.1.2. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
2.1.4.2. Masło
2.1.4.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
2.1.4.2.2. Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe
2.1.4.2.3. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
2.1.4.3. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
2.1.4.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
2.1.4.4. Sery
2.1.4.4.1. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów
2.1.4.5. Refundacje wywozowe do produktów mleczarskich
2.1.4.6. Kwotowanie produkcji mleka
2.1.4.7. Rejestr podmiotów skupujących mleko
2.1.5. Rynek cukru
2.1.5.1. Refundacje wywozowe do cukru
2.1.5.2. Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru
2.1.5.3. Przetwarzanie cukru przemysłowego
2.1.5.4. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5.1. Zakup nowych maszyn i urządzeń w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
2.1.5.5.2. Inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
2.1.6. Rynek skrobi ziemniaczanej
2.1.6.1. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2. Krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie - sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.1. Płatność związana - sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.2. Płatność niezwiązana - sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.7. Rynek tytoniu
2.1.7.1. Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego
2.1.7.2. Płatności dla producentów surowca tytoniowego
2.1.7.2.1. Płatność związana z produkcją (coupled)
2.1.7.2.2. Płatność niezwiązana z produkcją (decoupled)
2.1.8. Rynek nasion
2.1.9. Rynek produktów pszczelich
2.1.10. Rynek suszu paszowego
2.1.11. Rynek owoców i warzyw
2.1.11.1. Refundacje wywozowe do świeżych owoców i warzyw
2.1.11.2. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
2.1.11.3. Program „Owoce w szkole”
2.1.12. Rynek lnu i konopi
2.1.13. Rynek wina
2.1.14. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej
2.1.15. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
2.1.16. Obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
2.1.16.1. Administrowanie Funduszem Promocji Mleka
2.1.17. Działania promocyjne i informacyjne w ramach PROW 2007-2013
2.1.18. Produkty przetworzone non-aneks I
2.1.19. Pomoc do plantacji trwałych
2.1.20. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
2.1.21. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych
2.1.22. Kontrola wykorzystania surowców uprawianych na gruntach odłogowanych z przeznaczeniem do wytworzenia produktów nieżywnościowych
2.2. Podsumowanie wydatków ARR w 2009 r. w ramach administrowanych mechanizmów

3. ADMINISTROWANIE OBROTEM TOWAROWYM Z ZAGRANICĄ
3.1. Administrowanie mechanizmami handlowymi WPR w zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi
3.1.1. Handel zagraniczny na rynku mleka
3.1.2. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
3.1.3. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
3.1.4. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
3.1.5. Handel zagraniczny na rynku zbóż
3.1.6. Handel zagraniczny na rynku cukru
3.1.7. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych non-aneks I
3.1.8. Handel zagraniczny na rynku ryżu
3.1.9. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
3.1.10. Handel zagraniczny na rynku olejów i tłuszczów
3.1.11. Handel zagraniczny na rynku bananów
3.1.12. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
3.1.13. Handel zagraniczny na rynku przetworów owocowych i warzywnych
3.2. Podsumowanie działań ARR w ramach regulacji handlu zagranicznego

4. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
4.1. Działalność ARR w 2009 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
4.1.1. Obrót środkami finansowymi na działalności WPR
4.1.2. Prefinansowanie
4.1.2.1. Wydatki w ramach zakupów interwencyjnych
4.1.2.1.1. Stan magazynowy oraz obrót produktami objętymi zakupami interwencyjnymi
4.1.2.1.2. Wydatki związane z utrzymaniem zapasów w ramach interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów
4.1.2.1.3. Wydatki refundowane przez UE, związane z utrzymaniem zapasów w ramach interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów
4.1.3. Współfinansowanie, płatności uzupełniające oraz podatek VAT od WPR
4.1.3.1. Działalność w zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
4.1.3.2. Działalność w zakresie płatności uzupełniających dla producentów rolnych
4.1.3.3. Działalność w zakresie rozliczeń podatkowych - VAT od WPR
4.1.4. Zabezpieczenia na działalności WPR
4.1.5. Wierzytelności z tytułu WPR
4.2. Krajowa działalność ARR w 2009 r.
4.2.1. Obrót środkami finansowymi na działalności krajowej
4.2.2. Rozliczenie środków finansowych na działalności krajowej w 2009 r.
4.2.2.1. Działalność administracyjna
4.2.2.2. Działalność w zakresie realizacji mechanizmów krajowych
4.2.2.3. Działalność w zakresie realizacji pomocy technicznej PROW 2007-2013
4.2.2.4. Działalność w zakresie realizacji projektu „Prezydencja”
4.2.2.5. Promocja polskiej żywności w Moskwie
4.2.2.6. Organizacja polsko-rosyjskiego forum w Kazimierzu Dolnym
4.2.2.7. Wydatki inwestycyjne
4.2.3. Zabezpieczenia na działalności krajowej
4.2.4. Wierzytelności z tytułu działalności krajowej

5. SYSTEM INFORMACYJNY
5.1. Cele i formy upowszechniania informacji
5.1.1. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
5.2. Opracowania i informacje przygotowywane przez ARR
5.2.1. Pozyskiwanie informacji
5.2.2. Raporty rynkowe
5.2.3. Opracowania analityczno-prognostyczne

6. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
6.1. Realizacja programów pomocowych
6.1.1. Projekty współpracy bliźniaczej
6.1.2. Projekty polskiej pomocy rozwojowej
6.1.3. Wsparcie techniczne udzielane przez ARR za pośrednictwem TAIEX
6.1.4. Projekty programów pomocowych na rzecz wsparcia ARR lub beneficjentów sektora rolnego
6.2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
6.2.1. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących funkcjonowania agencji płatniczych oraz WPR
6.2.2. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach dotyczących sektora rolnego
6.2.3. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych w ARR
6.3. Udział ARR w pracach związanych ze stanowieniem prawa Unii Europejskiej
6.3.1. Udział w pracach organów UE oraz w unijnym procesie decyzyjnym
6.3.2. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
6.4. Wdrożenie w ARR Informatycznego Systemu Monitoringu i Zarządzania Rynkiem Rolnym (ISAMM)
6.5. Wdrożenie Systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów - Polska (EWD-P) w ARR
6.6. Udział ARR w pracach legislacyjnych oraz zapewnienie obsługi tłumaczeniowej
6.7. Zapewnienie informacji o możliwościach w zakresie współpracy handlowej z krajami trzecimi w sektorze rolno-spożywczym

7. SYSTEM KONTROLI
7.1. Audyt wewnętrzny
7.2. Kontrola wewnętrzna
7.3. Służby techniczne

8. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ARR
8.1. Szkolenia pracowników ARR z zakresu SZJ
8.2. Audity wewnętrzne w zakresie nadzoru nad SZJ w ARR
8.3. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji SZJ
8.4. Uzyskanie certyfikatów zgodności SZJ z normą PN-EN ISO 9001:2009
8.5. Ocena skuteczności SZJ
8.6. Monitorowanie poziomu zadowolenia klientów ARR

9. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
9.1. Dostosowania legislacyjne
9.1.1. Akty prawne regulujące organizację i zadania ARR
9.1.2. Akty prawne regulujące działania ARR na rynkach rolnych
9.1.3. Monitorowanie regulacji prawnych UE
9.2. Zarządzanie kadrami
9.3. Szkolenia
9.4. Realizacja programu informatyzacji
9.5. Polityka Bezpieczeństwa Informacji
9.6. Plan Zachowania Ciągłości Działania
9.7. Tryb udzielania zamówień publicznych
9.8. Zaangażowanie ARR w spółkach prawa handlowego.
9.9. Rejestracja przedsiębiorców

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKS

 
     
Wyświetleń strony: 42628
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53