Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Sprawozdanie z działalności ARR w 2010 r.  

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2010 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 7,65 MB)


SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO – AGENCJĄ PŁATNICZĄ
1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego
1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego
1.3. Ocena działalności ARR przez jednostki zewnętrzne

2. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH ADMINISTROWANYCH MECHANIZMÓW
2.1. Działania interwencyjne na rynku rolno-żywnościowym
2.1.1. Rynek zbóż
2.1.1.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
2.1.1.2. Handel zagraniczny na rynku zbóż
2.1.1.3. Handel zagraniczny na rynku ryżu
2.1.2. Rynek mięsa czerwonego
2.1.2.1. Wieprzowina
2.1.2.1.1. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
2.1.2.2. Wołowina i cielęcina
2.1.2.2.1. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
2.1.3. Rynek drobiu i ja
2.1.3.1. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
2.1.4. Rynek mleka
2.1.4.1. Mleko surowe
2.1.4.1.1. Program „Szklanka mleka”
2.1.4.1.1.1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
2.1.4.1.1.2. Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach
2.1.4.1.1.3. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
2.1.4.2. Masło
2.1.4.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
2.1.4.2.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
2.1.4.2.3. Wystawianie certyfikatów jakości masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR w innych państwach członkowskich UE
2.1.4.3. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
2.1.4.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
2.1.4.4. Sery
2.1.4.5. Handel zagraniczny na rynku mleka
2.1.4.6. Kwotowanie produkcji mleka
2.1.4.7. Szczególne środki wspierania rynku mleczarskiego
2.1.4.8. Rejestr podmiotów skupujących mleko
2.1.5. Rynek cukru
2.1.5.1. Handel zagraniczny na rynku cukru
2.1.5.2. Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru
2.1.5.3. Przetwarzanie cukru przemysłowego
2.1.5.4. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5.1. Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
2.1.5.5.2. Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
2.1.6. Rynek skrobi ziemniaczanej
2.1.6.1. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2. Płatności dla producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.1. Płatność związana – sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.2. Płatność niezwiązana – sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.7. Rynek tytoniu
2.1.7.1. Płatności dla producentów surowca tytoniowego
2.1.7.1.1. Płatność związana z produkcją (coupled)
2.1.7.1.2. Płatność niezwiązana z produkcją (decoupled)
2.1.8. Rynek nasion
2.1.8.1. Dopłaty do materiału siewnego
2.1.9. Rynek produktów pszczelich
2.1.9.1. Wsparcie rynku produktów pszczelich
2.1.10. Rynek suszu paszowego
2.1.10.1. Dopłaty do produkcji suszu paszowego
2.1.11. Rynek owoców i warzyw
2.1.11.1. Owoce w szkole
2.1.11.2. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
2.1.11.3. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
2.1.11.4. Handel zagraniczny na rynku przetworów owocowych i warzywnych
2.1.11.5. Handel zagraniczny na rynku bananów
2.1.12. Rynek lnu i konopi
2.1.12.1. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno
2.1.12.2. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
2.1.13. Rynek wina
2.1.13.1. Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina
2.1.14. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej
2.1.15. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
2.1.16. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
2.1.17. Realizacja Działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
2.1.18. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych non-aneks I
2.1.19. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
2.1.20. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych
2.1.21. Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego
2.1.22. Pomoc do plantacji trwałych
2.1.23. Kontrola wykorzystania surowców uprawianych na gruntach odłogowanych z przeznaczeniem do wytworzenia produktów nieżywnościowych
2.2. Podsumowanie działań ARR w 2010 r. w ramach regulacji handlu zagranicznego
2.3. Podsumowanie wydatków ARR w 2010 r. w ramach administrowanych mechanizmów

3. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
3.1. Działalność Agencji Rynku Rolnego w 2010 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
3.1.1. Obrót środkami finansowymi na działalności WPR
3.1.2. Prefinansowanie
3.1.2.1. Wydatki w ramach zakupów interwencyjnych
3.1.2.1.1. Stan magazynowy oraz obrót produktami znajdującymi się w magazynach interwencyjnych
3.1.2.1.2. Wydatki związane z zakupem i utrzymaniem zapasów w ramach interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów
3.1.2.1.3. Wydatki refundowane przez UE, związane z utrzymaniem zapasów w ramach interwencyjnego zakupu i sprzedaży produktów
3.1.3. Współfinansowanie, płatności uzupełniające oraz podatek VAT od WPR
3.1.3.1. Działalność w zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
3.1.3.2. Działalność w zakresie płatności uzupełniających dla producentów rolnych
3.1.3.3. Działalność w zakresie rozliczeń podatkowych – VAT od WPR
3.1.4. Zabezpieczenia w zakresie mechanizmów WPR
3.1.5. Wierzytelności z tytułu WPR
3.2. Działalność krajowa ARR w 2010 r.
3.2.1. Obrót środkami finansowymi na działalności krajowej
3.2.2. Rozliczenie środków finansowych na działalności krajowej w 2010 r.
3.2.2.1. Działalność administracyjna
3.2.2.2. Działalność w zakresie realizacji mechanizmów krajowych
3.2.2.3. Działalność w zakresie realizacji pomocy technicznej PROW 2007-2013
3.2.2.4. Działalność w zakresie realizacji programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”
3.2.2.5. Wydatki inwestycyjne
3.2.3. Zabezpieczenia w zakresie działalności administracyjnej
3.2.4. Wierzytelności z tytułu działalności krajowej

4. SYSTEM INFORMACYJNY
4.1. Cele i formy upowszechniania informacji
4.1.1. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
4.2. Opracowania i informacje przygotowywane przez ARR
4.2.1. Pozyskiwanie informacji
4.2.2. Raporty rynkowe
4.2.3. Opracowania analityczno-prognostyczne
4.3. Współpraca ARR ze szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4.4. Działania ARR promujące produkty rolne i żywnościowe

5. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
5.1. Realizacja programów pomocowych
5.1.1. Projekty współpracy bliźniaczej
5.1.2. Projekty polskiej pomocy rozwojowej
5.1.3. Wsparcie techniczne udzielane przez ARR za pośrednictwem TAIEX
5.1.4. Projekty programów pomocowych na rzecz współpracy dwustronnej
5.2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
5.2.1. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących funkcjonowania agencji płatniczych oraz WPR
5.2.2. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach dotyczących sektora rolnego
5.2.3. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych w ARR
5.3. Udział ARR w pracach związanych ze stanowieniem prawa Unii Europejskiej
5.3.1. Udział w pracach organów UE oraz w unijnym procesie decyzyjnym
5.3.2. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
5.4. Wdrażanie w ARR Informatycznego Systemu Monitoringu i Zarządzania Rynkiem Rolnym (ISAMM)
5.5. Wdrożenie w ARR Systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów – Polska (EWD-P)
5.6. Udział ARR w pracach legislacyjnych oraz zapewnienie obsługi tłumaczeniowej
5.7. Zapewnienie informacji o możliwościach współpracy handlowej z krajami trzecimi w sektorze rolno-spożywczym
5.8. Udział ARR w przygotowaniach związanych z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.

6. SYSTEM KONTROLI
6.1. Audyt wewnętrzny
6.2. Kontrola wewnętrzna
6.3. Służby techniczne
6.4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w ARR

7. SYSTEM ZARZĄDZANIA W ARR
7.1. Zintegrowany System Zarządzania w ARR
7.2. Rozszerzenie zakresu certyfikacji ARR
7.3. Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna ARR
7.4. Kodeks Etyki
7.5. Szkolenia pracowników ARR w zakresie Systemu Zarządzania
7.6. Audity wewnętrzne w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania w ARR
7.7. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji Systemu Zarządzania
7.8. Ocena skuteczności Systemu Zarządzania
7.9. Monitorowanie poziomu zadowolenia klientów ARR
7.10. ARR w opinii badanych mieszkańców wsi

8. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
8.1. Dostosowania legislacyjne
8.1.1. Akty prawne regulujące organizację i zadania ARR
8.1.2. Akty prawne regulujące działania ARR na rynkach rolnych
8.1.3. Monitorowanie regulacji prawnych UE
8.2. Zarządzanie kadrami
8.3. Szkolenia
8.4. Realizacja programu informatyzacji
8.5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
8.6. Plan Zachowania Ciągłości Działania
8.7. Tryb udzielania zamówień publicznych
8.8. Zaangażowanie ARR w spółce prawa handlowego ELEWARR
8.9. Rejestracja przedsiębiorców

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKS

 
     
Wyświetleń strony: 34267
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53