Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Sprawozdanie z działalności ARR w 2011 r.  

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2010 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 8,26 MB)


SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO – AGENCJĄ PŁATNICZĄ
1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego
1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego
1.3. Ocena działalności ARR przez jednostki zewnętrzne

2. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH ADMINISTROWANYCH MECHANIZMÓW
2.1. Działania interwencyjne na rynkach rolno-żywnościowych
2.1.1. Rynek zbóż
2.1.1.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
2.1.1.2. Handel zagraniczny na rynku zbóż
2.1.1.3. Handel zagraniczny na rynku ryżu
2.1.2. Rynek mięsa czerwonego
2.1.2.1. Wieprzowina
2.1.2.1.1. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
2.1.2.1.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
2.1.2.2. Wołowina i cielęcina
2.1.2.2.1. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
2.1.3. Rynek drobiu i jaj
2.1.3.1. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
2.1.4. Rynek mleka
2.1.4.1. Mleko surowe
2.1.4.1.1. Kwotowanie produkcji mleka
2.1.4.1.1.1. Rejestr Podmiotów Skupujących Mleko
2.1.4.1.2. Program „Szklanka mleka”
2.1.4.1.2.1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
2.1.4.1.2.2. Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach
2.1.4.1.2.3. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
2.1.4.2. Masło
2.1.4.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
2.1.4.2.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
2.1.4.2.3. Wystawianie certyfikatów dla masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR w innych państwach członkowskich UE
2.1.4.3. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
2.1.4.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
2.1.4.4. Sery
2.1.4.5. Handel zagraniczny na rynku mleka
2.1.5. Rynek cukru
2.1.5.1. Handel zagraniczny na rynku cukru
2.1.5.2. Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru
2.1.5.3. Przetwarzanie cukru przemysłowego
2.1.5.4. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5.1. Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
2.1.5.5.2. Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
2.1.6. Rynek skrobi ziemniaczanej
2.1.6.1. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2. Płatności dla producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.1. Płatność związana – sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.2. Płatność niezwiązana – sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.7. Rynek tytoniu
2.1.7.1. Płatności dla producentów surowca tytoniowego
2.1.7.1.1. Płatność związana z produkcją
2.1.7.1.2. Płatność niezwiązana z produkcją
2.1.8. Rynek nasion
2.1.8.1. Dopłaty do materiału siewnego
2.1.9. Rynek produktów pszczelich
2.1.9.1. Wsparcie rynku produktów pszczelich
2.1.10. Rynek suszu paszowego
2.1.10.1. Dopłaty do produkcji suszu paszowego
2.1.11. Rynek owoców i warzyw
2.1.11.1. Program „Owoce w szkole”
2.1.11.2. Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC
2.1.11.3. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
2.1.11.4. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
2.1.11.5. Handel zagraniczny na rynku bananów
2.1.12. Rynek lnu i konopi
2.1.12.1. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno
2.1.12.2. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
2.1.13. Rynek wina
2.1.13.1. Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina
2.1.14. Rynek biopaliw
2.1.14.1. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
2.1.14.2. Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego
2.1.14.3. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych
2.1.14.4. Pomoc do plantacji trwałych
2.1.15. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej
2.1.16. Wspieranie promocji żywności
2.1.16.1. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
2.1.16.2. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
2.1.16.3. „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2.1.16.4. Działania ARR w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz innych wytwarzanych w ramach uznanych systemów jakości żywności
2.1.17. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych non-aneks I
2.2. Podsumowanie działań ARR w 2011 r. w ramach regulacji handlu zagranicznego
2.3. Podsumowanie wsparcia sektora rolno-żywnościowego przez ARR w 2011 r.

3. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
3.1. Działalność Agencji Rynku Rolnego w 2011 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
3.1.1. Obrót środkami finansowymi na działalności WPR
3.1.2. Prefinansowanie
3.1.2.1. Wydatki w ramach działań interwencyjnych na rynkach rolno-spożywczych
3.1.2.1.1. Stan magazynowy oraz obrót produktami znajdującymi się w magazynach interwencyjnych
3.1.2.1.2. Wydatki związane z utrzymaniem zapasów w ramach działań interwencyjnych na rynkach rolno-spożywczych
3.1.2.1.3. Wydatki refundowane przez UE, związane z utrzymaniem zapasów w ramach działań interwencyjnych na rynkach rolno-spożywczych
3.1.3. Współfinansowanie, płatności uzupełniające oraz podatek VAT od WPR
3.1.3.1. Działalność w zakresie współfinansowania mechanizmów z udziałem środków Unii Europejskiej
3.1.3.2. Działalność w zakresie płatności uzupełniających dla producentów rolnych
3.1.3.3. Działalność w zakresie rozliczeń podatkowych – VAT od WPR
3.1.4. Zabezpieczenia w zakresie mechanizmów WPR
3.1.5. Wierzytelności z tytułu WPR
3.2. Krajowa działalność ARR w 2011 r.
3.2.1. Obrót środkami finansowymi na działalności krajowej
3.2.2. Rozliczenie środków finansowych na działalności krajowej w 2011 r.
3.2.2.1. Działalność administracyjna
3.2.2.2. Działalność w zakresie realizacji mechanizmów krajowych
3.2.2.3. Działalność w zakresie realizacji pomocy technicznej PROW 2007-2013
3.2.2.4. Działalność w zakresie realizacji programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”
3.2.2.5. Działalność w zakresie realizacji projektu „Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdowie”
3.2.3. Wydatki inwestycyjne
3.2.4. Zabezpieczenia na działalności krajowej
3.2.5. Wierzytelności z tytułu działalności krajowej

4. SYSTEM INFORMACYJNY
4.1. Cele i formy upowszechniania informacji
4.1.1. Współpraca ARR ze szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4.2. Opracowania i informacje przygotowywane przez ARR
4.2.1. Raporty rynkowe
4.2.2. Opracowania analityczno-prognostyczne
4.3. Monitorowanie poziomu zadowolenia klientów ARR

5. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
5.1. Realizacja programów pomocowych
5.1.1. Projekty współpracy bliźniaczej
5.1.2. Projekty polskiej pomocy rozwojowej
5.1.3. Wsparcie techniczne udzielane przez ARR za pośrednictwem TAIEX
5.1.4. Projekty programów pomocowych na rzecz współpracy dwustronnej
5.2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
5.2.1. Realizacja porozumień o współpracy z instytucjami regulacji sektora rolno-spożywczego
5.2.2. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących funkcjonowania agencji płatniczych oraz WPR
5.2.3. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach dotyczących sektora rolnego
5.2.4. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych w ARR
5.3. Udział ARR w pracach związanych ze stanowieniem prawa Unii Europejskiej
5.3.1. Udział w pracach organów UE oraz w unijnym procesie decyzyjnym
5.3.2. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
5.4. Wdrażanie w ARR Informatycznego Systemu Monitoringu i Zarządzania Rynkiem Rolnym (ISAMM), Systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów-Polska (EWD-P) oraz Systemu Zarządzania Nieprawidłowościami (IMS)
5.4.1. System ISAMM
5.4.2. System EWD-P
5.4.3. System IMS
5.5. Udział ARR w pracach legislacyjnych oraz zapewnienie obsługi tłumaczeniowej
5.5.1. Udział w pracach legislacyjnych
5.5.2. Zapewnienie obsługi tłumaczeniowej
5.6. Prowadzenie działalności informacyjnej o możliwościach współpracy handlowej i inwestycyjnej z krajami trzecimi w sektorze rolno-żywnościowym
5.7. Działania ARR związane ze sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE

6. SYSTEM KONTROLI
6.1. Audyt wewnętrzny
6.2. Kontrola wewnętrzna
6.3. Służby techniczne
6.4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w ARR

7. SYSTEM ZARZĄDZANIA W ARR
7.1. System Zarządzania
7.2. Polityka Jakości i Polityka Antykorupcyjna ARR
7.3. Szkolenia pracowników ARR w zakresie Systemu Zarządzania
7.4. Audity wewnętrzne w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania w ARR
7.5. Audity zewnętrzne w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania w ARR
7.6. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji Systemu Zarządzania
7.7. Ocena skuteczności Systemu Zarządzania
7.8. Nagroda w konkursie „Panteon Administracji Polskiej”
7.9. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
7.10. Plan Zachowania Ciągłości Działania

8. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
8.1. Dostosowania legislacyjne
8.1.1. Akty prawne regulujące organizację i zadania ARR
8.1.2.Akty prawne regulujące działania ARR na rynkach rolnych
8.1.3. Monitorowanie regulacji prawnych UE
8.2. Zarządzanie kadrami
8.3. Szkolenia
8.4. Realizacja programu informatyzacji
8.5. Tryb udzielania zamówień publicznych
8.6. Zaangażowanie ARR w spółce prawa handlowego ELEWARR
8.7. Rejestracja przedsiębiorców

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKS

 
     
Wyświetleń strony: 28330
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53