Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Sprawozdanie z działalności ARR w 2012 r.  

 

Sprawozdanie z działalności
Agencji Rynku Rolnego
w 2012 r.
Sprawozdanie
(.pdf - 11 MB)


SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO – AGENCJĄ PŁATNICZĄ
1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego
1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku Rolnego
1.3. Ocena działalności ARR przez jednostki zewnętrzne

2. DZIAŁANIA ARR PROWADZONE W RAMACH ADMINISTROWANYCH MECHANIZMÓW
2.1. Działania interwencyjne na rynkach rolno-żywnościowych
2.1.1. Rynek zbóż
2.1.1.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
2.1.1.2. Handel zagraniczny na rynku zbóż
2.1.1.3. Handel zagraniczny na rynku ryżu
2.1.2. Rynek mięsa czerwonego
2.1.2.1. Wieprzowina
2.1.2.1.1. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny
2.1.2.2. Wołowina i cielęcina
2.1.2.2.1. Handel zagraniczny na rynku wołowiny i cielęciny
2.1.3. Rynek drobiu i jaj
2.1.3.1. Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj
2.1.4. Rynek mleka i przetworów mlecznych
2.1.4.1. Mleko surowe
2.1.4.1.1. Kwotowanie produkcji mleka
2.1.4.1.2. Program „Szklanka mleka”
2.1.4.1.2.1. Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
2.1.4.1.2.2. Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach
2.1.4.1.2.3. Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
2.1.4.2. Masło
2.1.4.2.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła
2.1.4.2.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
2.1.4.2.3. Wystawianie certyfikatów dla masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR w innych państwach członkowskich UE
2.1.4.3. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP)
2.1.4.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku
2.1.4.4. Sery
2.1.4.5. Handel zagraniczny na rynku mleka
2.1.5. Rynek cukru
2.1.5.1. Handel zagraniczny na rynku cukru
2.1.5.2. Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru
2.1.5.3. Przetwarzanie cukru przemysłowego
2.1.5.4. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego
2.1.5.5.1. Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
2.1.5.5.2. Inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
2.1.6. Rynek skrobi ziemniaczanej
2.1.6.1. Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2. Płatności dla producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.1. Płatność związana – sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.6.2.2. Płatność niezwiązana – sektor skrobi ziemniaczanej
2.1.7. Rynek tytoniu
2.1.7.1. Płatności dla producentów surowca tytoniowego
2.1.7.2. Odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego
2.1.8. Rynek nasion
2.1.8.1. Dopłaty do materiału siewnego
2.1.9. Rynek produktów pszczelich
2.1.9.1. Wsparcie rynku produktów pszczelich
2.1.10. Rynek suszu paszowego
2.1.10.1. Dopłaty do produkcji suszu paszowego
2.1.11. Rynek lnu i konopi
2.1.11.1. Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno
2.1.11.2. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi
2.1.12. Rynek owoców i warzyw
2.1.12.1. Program „Owoce w szkole”
2.1.12.2. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
2.1.12.3. Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw
2.1.12.4. Handel zagraniczny na rynku bananów
2.1.13. Rynek wina
2.1.13.1. Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina
2.1.14. Rynek biopaliw
2.1.14.1. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
2.1.14.2. Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego
2.1.14.3. Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej
2.1.14.4. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych
2.1.14.5. Pomoc do plantacji trwałych
2.1.15. Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej
2.1.16. Wspieranie promocji żywności
2.1.16.1. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych
2.1.16.2. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
2.1.16.3. „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2.1.16.4. Działania ARR w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz innych wytwarzanych w ramach uznanych systemów jakości żywności
2.1.16.5. Branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych
2.1.17. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych non-aneks I
2.2. Podsumowanie działań ARR w 2012 r. w ramach regulacji handlu zagranicznego
2.3. Podsumowanie wsparcia sektora rolno-żywnościowego przez ARR w 2012 r.

3. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA ARR
3.1. Działalność Agencji Rynku Rolnego w 2012 r. w ramach administrowania mechanizmami WPR
3.1.1. Obrót środkami finansowymi na działalności WPR
3.1.2. Prefinansowanie
3.1.2.1. Działania interwencyjne na rynkach rolno-spożywczych
3.1.3. Współfinansowanie, płatności uzupełniające oraz podatek VAT od WPR
3.1.3.1. Działalność w zakresie współfinansowania mechanizmów z udziałem środków Unii Europejskiej
3.1.3.2. Działalność w zakresie płatności uzupełniających dla producentów rolnych
3.1.3.3. Działalność w zakresie rozliczeń podatkowych – VAT od WPR
3.1.4. Zabezpieczenia w zakresie mechanizmów WPR
3.1.5. Wierzytelności z tytułu WPR
3.2. Krajowa działalność ARR w 2012 r.
3.2.1. Obrót środkami finansowymi na działalności krajowej
3.2.2. Rozliczenie środków finansowych na działalności krajowej w 2012 r.
3.2.2.1. Działalność administracyjna
3.2.2.2. Działalność w zakresie realizacji mechanizmów krajowych
3.2.2.3. Działalność w zakresie realizacji pomocy technicznej PROW 2007-2013
3.2.2.4. Działalność w zakresie realizacji programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”
3.2.3. Wydatki inwestycyjne
3.2.4. Branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych
3.2.5. Zabezpieczenia na działalności krajowej
3.2.6. Wierzytelności z tytułu działalności krajowej

4. SYSTEM INFORMACYJNY
4.1. Cele i formy upowszechniania informacji
4.2. Opracowania i informacje przygotowywane przez ARR
4.2.1. Raporty rynkowe
4.2.2. Opracowania analityczno-prognostyczne
4.3. Nagrody i wyróżnienia
4.4. Monitorowanie poziomu zadowolenia klientów ARR
4.5. ARR w opinii badanych mieszkańców wsi

5. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
5.1. Realizacja programów pomocowych
5.1.1. Wsparcie techniczne udzielane przez ARR za pośrednictwem TAIEX
5.1.2. Projekty programów pomocowych na rzecz współpracy dwustronnej
5.2. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
5.2.1. Realizacja porozumień o współpracy z instytucjami regulacji sektora rolno-spożywczego
5.2.2. Udział ARR w międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących funkcjonowania agencji płatniczych oraz WPR
5.2.3. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych w ARR
5.3. Udział ARR w pracach związanych ze stanowieniem prawa Unii Europejskiej
5.3.1. Udział w pracach organów UE oraz w unijnym procesie decyzyjnym
5.3.2. Informowanie uczestników rynku o udziale ARR w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
5.4. Wdrażanie w ARR Informatycznego Systemu Monitoringu i Zarządzania Rynkiem Rolnym (ISAMM), Systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów-Polska (EWD-P)
5.4.1. System ISAMM
5.4.2. System EWD-P
5.5. Udział ARR w pracach legislacyjnych oraz zapewnienie obsługi tłumaczeniowej
5.5.1. Udział w pracach legislacyjnych
5.5.2. Zapewnienie obsługi tłumaczeniowej
5.6. Prowadzenie działalności informacyjnej o możliwościach współpracy handlowej i inwestycyjnej z krajami trzecimi w sektorze rolno-żywnościowym
5.6.1. Udział ARR w międzynarodowych seminariach i spotkaniach gospodarczych
5.6.2. Organizacja przez ARR misji gospodarczych dla polskich przedsiębiorców

6. SYSTEM KONTROLI
6.1. Audyt wewnętrzny
6.2. Kontrola wewnętrzna
6.3. Służby techniczne
6.4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w ARR

7. SYSTEM ZARZĄDZANIA W ARR
7.1. Odnowienie certyfikacji Systemu Zarządzania
7.2. Szkolenia pracowników ARR w zakresie Systemu Zarządzania
7.3. Audity wewnętrzne w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania w ARR
7.4. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji Systemu Zarządzania
7.5. Ocena skuteczności Systemu Zarządzania
7.6. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
7.7. Plan Zachowania Ciągłości Działania

8. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
8.1. Dostosowania legislacyjne
8.1.1. Akty prawne regulujące organizację i zadania ARR
8.1.2.Akty prawne regulujące działania ARR na rynkach rolnych
8.1.3. Monitorowanie regulacji prawnych UE
8.2. Zarządzanie kadrami
8.3. Szkolenia
8.4. Realizacja programu informatyzacji
8.5. Zamówienia publiczne
8.6. Zaangażowanie ARR w spółkę prawa handlowego ELEWARR
8.7. Rejestracja przedsiębiorców

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

ANEKSY

 
     
Wyświetleń strony: 22564
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53